Algemeen

Burgers (verkenners) gevraagd invulling te geven aan het actieplan rond veiligheid en leefbaarheid in de wijken

Tweede startavond voor Verkenners over Actieplan Integrale Veiligheid

In de Raadszaal vond woensdagavond uitleg plaats aan een groep ‘Verkenners’ van de gemeente over het Actieprogramma Integrale Veiligheid. De gemeente is wettelijk verplicht een invulling te geven aan het beleid rond integrale veiligheid. Om aan de weet te komen wat er speelt in de wijken, wat de verhalen van en in de wijk zijn, en wat de mensen en hun ideeën voor de wijk zijn, wordt er een netwerk van verkenners opgezet. Die gaan aan de slag om gesprekken te houden met medebewoners van hun wijk of dorp om verhalen en informatie te verzamelen die als input dienen voor het Actieprogramma Integrale Veiligheid.

“Het is uniek in Nederland wat we gaan doen. We zijn een van de veiligste gemeenten van Noord-Holland. Het zou fantastisch zijn als we dat zien te blijven. Een voorwaarde van dit actieprogramma is dat er gesprekken op gang komen in de wijken. Het is een uitdaging om met juist die mensen, die niet steeds aan het woord zijn, in gesprek te gaan zodat ook zij een bijdrage kunnen leveren aan een plezierige, gezellige, veilige en leefbare wijk. Dat kunnen we als gemeente niet alleen, daar hebben we jullie hulp bij nodig”, sprak burgemeester Sievers tot de verkenners.
Uitleg over de plannen
Namens de gemeente Edam-Volendam zijn Stephan Walther en Rennie Groot hiervoor de trekkers. Uitleg over de plannen werd woensdag gegeven door Frederik van Dalfsen en Vincent van der Vlies van adviesbureau Berenschot, die het actieprogramma begeleiden. Na de inspirerende informatieavond zijn de verkenners meteen met vol enthousiasme aan de slag gegaan. Het is een heel divers gezelschap, van verschillende achtergronden, geledingen, organisaties, buurtraden en verenigingen uit Edam, Volendam en Zeevang. Zij gaan actief aan de slag om verhalen van de gebieden te verzamelen, zodat de wijken goed, leefbaar en prettig worden/blijven. Het programma wordt gemaakt en gedragen door inwoners en ondernemers. Cruciaal is hierbij dat er een goede communicatie is tussen de verkenners, de gemeente en de raad. Het mag geen ‘schijntoneelstukje’ worden, direct en open is cruciaal. De gemeenteraad is goed op de hoogte van wat er gaat gebeuren. Het is een nieuwe manier om een plan op te stellen. Door de participatie hoopt de gemeente positieve geluiden te bundelen en met die input kan dan een nieuw programma van Integrale Veiligheid opgesteld worden.
Als een olievlek informatie uit de zeven wijken
Veertig verkenners zijn nu aan de slag gegaan om input voor het actieprogramma te verzamelen. Daarbij zijn er vier uitgangspunten: 1) Het verhaal van jouw wijk, 2) Leefbaarheid, 3) Veiligheid en 4) Toekomstbeelden. Er is een centrale rol voor de verkenners met de volgende uitgangspunten: 1) De verkenner vraagt 10 andere mensen uit de wijk om mee te doen. 2) Die 10 mensen bevragen weer 5 andere wijkbewoners. 3) Die weer elk 2 anderen. Zo verzamelt elke verkenner uit de wijk 100 lijsten met gegevens en dat zijn er dan 4.000 in totaal. Als een steeds verder stromende olievlek komen zo verhalen, ideeën en wensen van de bewoners uit de wijken naar boven. Deze gegevens gaan dienen als basis voor het actieprogramma.
Onze gemeente is hiervoor ingedeeld in zeven wijken:
1) Oude Kom Volendam,
2) Blokgouw,
3) Volendam (Munnikenveld en de Broeckgouw)
4) Oude Kom Edam,
5) Zeevang,
6) Edam en
7) bedrijventerreinen.
Het kan zijn, bijvoorbeeld voor Zeevang dat er meer verhalen komen, omdat de verschillende kernen hun eigen verhaal hebben; dat past prima binnen deze aanpak. Elke wijk heeft zijn eigen karakter, zijn eigen geschiedenis en bewoners, en op het gebied van leefbaarheid en veiligheid zijn er verschillende mogelijkheden toe te passen. Als de gegevens op de uitgedeelde vragenlijsten ingevuld zijn, gaan de gegevens worden verwerkt in een programmaplan, op een innovatieve, illustratieve manier, en dan naar de gemeenteraad. Die zal tijdens de Raadsvergadering van 22 november dan een beslissing nemen over het programma Integrale Veiligheid.
Vier elementen op de lijsten
De invullijsten, die aan de verkenners zijn uitgedeeld, bevatten vier elementen:
1. Wat is kenmerkend voor jouw wijk? (qua geschiedenis, karakteristieken etc.) 2. Wat vind je van de leefbaarheid in je wijk? (sociale verbondenheid, voorzieningenniveau, recreatiemogelijkheden, groen, bereikbaarheid, luchtkwaliteit, omgevingslawaai, parkeermogelijkheden en fietsenstallingen etc.).
3. Wat speelt er in jouw gebied qua veiligheid? Denk hierbij aan o.a.:
a. Veilige woon- en werkomgeving (inbraak, overlast, hondenpoep, etc.)
a. Bedrijvigheid (bedrijventerreinen, winkeldiefstal, bedrijfsinbraak, uitgaansgeweld, grootschalige evenementen, etc.)
b. Jeugd (jeugdoverlast, jeugdgroepen, alcohol & drugsgebruik, veiligheid rondom school etc.)
c. Fysieke veiligheid (kwaliteit water/grond, oversteekplaatsen, speelruimte etc.)
d. Integriteit (integriteit van bestuur/politie, bendes, radicalisering, etc.)
4. Hoe zie jij de toekomst van jouw wijk? Wat wil je dat er de komende jaren gebeurt?
Wat kunnen de verkenners vragen:
• Waarom de buurt is zoals die is (geschiedenis).
• Wat mensen mooi vinden aan de buurt en waarom ze er graag wonen/werken, waar ze trots op zijn.
• Wat mensen graag verbeterd zouden zien in de buurt.
• Wat mensen ervaren in termen van leefbaarheid & veiligheid.
• Hoe je de toekomst van je buurt ziet. En wat de buurt hierin zelf kan doen, of wat er verwacht wordt van de gemeente. Om een zo volledig mogelijk beeld te maken, helpt het om verschillende soorten buurtbewoners te spreken!
Enthousiast aan de slag
Met de gegevens die verzameld worden via dit actieprogramma met de verkenners, ontstaat een fijnmazig beeld van de verhalen van elke wijk, wat er leeft en speelt, van wat men voor de opkomst voor ogen heeft, en vervolgens wat men zelf kan doen en waar steun en extra aandacht voor nodig is. Tijdens de informatieavond gingen de verkenners in groepjes met elkaar in gesprek en overleg en hierbij werden meteen al de agenda’s getrokken. Na de gebiedsavonden per wijk/dorp volgt er na de zomervakantie een veiligheids-topavond met alle verkenners en stakeholders. Dan komen alle verhalen van de zeven wijken/dorpen bij elkaar. Op het einde van de tweede startavond over het Actieprogramma Integrale Veiligheid, werd aan de verkenners gevraagd of ze nog zo enthousiast waren als ze gekomen waren. Alle aanwezigen gaven te kennen mee te doen aan het traject en ze gingen meteen aan de slag om een mooi resultaat te halen. Er zal een beroep gedaan worden op de medeburgers om zich in te zetten voor het gebied waar ze wonen. En dat met het gezamenlijke doel: Een goede, leefbare, prettige en veilige gemeente.

|Doorsturen

Uw reactie