Algemeen

Waarom is er nog geen bebouwing in de Lange Weeren?

Het is bekend dat er in de Lange Weeren gebouwd gaat worden. Het plan van de gemeente was om na het afronden van de Broeckgouw aansluitend met de bouw in de Lange Weeren te beginnen. De stichting “Gezond Leefklimaat Lange Weeren”, wil hierbij de gemeenschap informeren waarom het zo lang duurt.


Om te kunnen beginnen met bouwen moet eerst de 3e ontsluitingsweg aangelegd worden. Dat is de toekomstige weg tussen de N247 en de Dijkgraaf Poschlaan. Zodra deze ontsluitingsweg klaar is (op zijn vroegst in 2024) kan gestart worden met de verbindingsweg naar de Lange Weeren. Over deze verbindingsweg is in de gemeente nog met geen woord gesproken, maar die weg speelt wel een cruciale rol in de besluitvorming over hoe de Lange Weeren ontwikkeld moet worden. Dit pleit voor de aanpak van een plan voor de gehele Lange Weeren.

Varen zonder koers
Op 16 februari 2018 was de gemeenteraad tot op het bot verdeeld over hoe dit project opgestart moest worden. Kernproblemen waren:
• compensatie voor het verlies van natuur, met als risico een claim van Scholtens;
• kosten als gevolg van het energiezuinig maken van de woningen;
• de woningen vallen te duur uit voor diverse doelgroepen in Volendam.

Enkele politieke partijen hebben destijds op deze kernproblemen gereageerd. Zo merkte Zeevangs Belang in 2018 op dat met dit soort prijzen geen sociale woningbouw in de Lange Weeren mogelijk zou zijn. Het CDA heeft stevig naar Scholtens uitgehaald en noemde de projectontwikkelaar, citaat: “Een onbetrouwbare partner” en vroeg zich in 2018 af, “of de gemeente nog wel verder moet met het bedrijf uit Wognum. Dit naar aanleiding van twee rechtszaken ingezet door Scholtens”. Ook de VVD heeft kritische noten geplaatst, citaat: “De gemeente moet alles volledig dicht timmeren om zodoende te voorkomen dat Edam - Volendam financiële risico’s zal lopen”.
Op 24 maart 2020, meldt de gemeente dat Scholtens de grond waarop de derde ontsluitingsweg moet worden gebouwd, zonder enige voorwaarden aan de gemeente verkoopt. Welke afspraken hier gemaakt zijn is niet bekend. Ook wat het gevolg voor de woningprijzen zal zijn is niet bekend. Omtrent deze vragen geeft het college geen antwoord.
De gemeente en Scholtens zijn in overleg met de provincie om de Lange Weeren te ontwikkelen, terwijl de visie volledig ontbreekt. De gemeente heeft nog geen toestemming van de provincie om het bestuursakkoord voor de Lange Weeren te wijzigen. Het bestuursakkoord voor de Lange Weeren gaat over de ontwikkeling van de totale Lange Weeren waarbij 740 woningen geplaatst moeten worden (dit betreft bruto 78 hectare grond).
Zoals het zich nu aftekent wil de gemeente van dit bestuursakkoord afwijken, om mogelijk een eventuele claim van de projectontwikkelaar te ontwijken. Dan kan dat gezien worden als een intentie om alleen met Scholtens in zee te willen gaan, omdat deze facilitering de snelheid van bebouwing zou bevorderen. Dat is bijzonder riskant, want dan opent zich de weg voor bezwaren, rechtsprocessen en mogelijk ook tegenwerpingen uit de gemeenteraad. Met andere woorden, dan duurt het juist allemaal aanzienlijk langer en de efficiëntie en effectiviteit gaan verloren.
Het is opmerkelijk dat de Provinciale Adviescommissie ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ordening), op basis van de Pilot Waterland, voorstaat de Lange Weeren als een Totaalplan te realiseren, terwijl het college vooralsnog alleen met projectontwikkelaar Scholtens in zee wil. Het ligt voor de hand dat dit veel vragen richting het college oproept.

Wat is de visie van de gemeente?
Als gevolg van het handelen van de bestuurders in het college van onze gemeente kan er dus nog niet gebouwd worden in de Lange Weeren. Door het visieloos en niet democratische opereren van de gemeente is er enorme vertraging in het bouwproces ontstaan. De gemeente laat Scholtens de visie ontwikkelen. De gemeente, ofwel het college, heeft willens en wetens de intentieovereenkomst bewust of onbewust niet nageleefd en wordt nu door Scholtens op een zijspoor gezet. De gemeente faciliteert voor de bühne, maar heeft totaal geen inbreng.
De besluitvorming van de Lange Weeren ligt dus in handen van personen die niet bekend en betrokken zijn met de Volendammer cultuur. Kortom:
• Personen met geen of onvoldoende kennis van de Volendammer cultuur;
• Personen die geen binding hebben met Volendam;
• Bepaalde raadsleden denken vanuit de winst voor Scholtens in plaats van het welzijn van de toekomstige en huidige bewoners.
De stichting vraagt zich af: hoe verklaar je de ommezwaai van de standpunten zoals die in 2018 door de verschillende politieke partijen werden ingenomen?
Het college heeft tot twee maal toe, in oktober 2020 en op 4 februari 2021, de projectontwikkelaar BPD schriftelijk gemeld dat zij géén deel kan nemen aan de ontwikkeling van de Lange Weeren. Met andere woorden het college gaat met Scholtens verder, terwijl dit haaks staat op de voorwaarden zoals die zwart op wit in de intentieovereenkomst te lezen zijn.
Het is het college van B&W, dat via achterkamertjespolitiek de gemeenteraad voor het blok wil zetten, om zodoende invulling te kunnen geven aan officieel “niet bekende” voorwaarden. Het is anno 2021 niet te bevatten dat er op gemeentelijk, bestuurlijk niveau afspraken worden gemaakt die niet openlijk naar buiten worden gebracht. Een dergelijke manier van besturen en niet communiceren roept veel vragen op.
De stichting heeft gemerkt dat er, door de hierboven genoemde problemen, binnen de gemeente een hoge mate van verdeeldheid is ontstaan bij het college, raadsleden en de ambtenaren. Stichting GLLW krijgt géén kans om een gesprek aan te gaan met de wethouders van het college om onze brandende vragen te kunnen stellen.
Het college zou zich moeten afvragen of het op basis van de voorkeur van de Provincie, HHNK, ARO, BPD, de Stichting en een groot aantal politieke partijen niet raadzaam is, om een visie op basis van een totaalplan op te stellen. Een totaalvisie van de gemeente -dit is een strategische verantwoordelijkheid van de gemeente- zal leiden tot een optimale infrastructuur, minimaliseren van kosten en het plan zal breed wordt gedragen door de gemeenschap.

Geen economisch gewin voor Volendam
Bij de huidige aanpak van 740 - 1100 woningen alleen al op het grondgebied van Scholtens, zal onze gemeenschap er totaal geen economische bedrijvigheid aan overhouden. Het is jammer dat terwijl er in onze gemeente zoveel kennis en kunde op het gebied van bouw aanwezig is, deze niet benut wordt. De gemeenschap mist hier een grote economische kans.
De vraag is of het college bij de bouw van de Lange Weeren nadenkt over een mogelijke betrokkenheid van de ondernemers uit Volendam.

Gezond standpunt innemen
Het is bewezen dat een gezamenlijk totaalplan efficiënter, effectiever en uiteindelijk goedkoper is, dan wanneer Scholtens en BPD apart zouden ontwikkelen op de Lange Weeren.
De financiële voordelen die een totaalplan met zich meebrengt zijn uiteindelijk direct van invloed op de huizenprijzen. Bij de ontwikkeling van een totaalplan op basis van 60 hectare grondgebied (dus niet alleen het deel van Scholtens) kan de infrastructuur beter worden aangelegd.

Standpunt van de stichting
De stichting maakt zich hard voor woningen voor de Volendammers die voldoen aan de hier geldende normen. Zoals parkeergelegenheid, leef- en speelruimte. Daarbij is de financiële haalbaarheid heel belangrijk. Hierbij gaat het om woningen voor de diverse doelgroepen in Volendam, van sociale woningbouw tot vrijstaande woningen. De gemeente dient hier de regie te voeren.
Binnen de Lange Weeren is er genoeg ruimte om tot 2035 probleemloos te kunnen voldoen aan de woningbehoefte voor onze gemeenschap. Maar dan moet dat wel op een professionele manier plaatsvinden en op basis van een goede visie.
Het standpunt van de stichting is dat er geen sprake mag zijn van een monopolistische aanpak. Met andere woorden het plan moet breed en op basis van een totaalplan in de raad worden besproken en ten uitvoer worden gebracht.

Wat willen de Volendammer jongeren?
Wanneer het college het huidige plan doorzet heeft projectontwikkelaar Scholtens vrij spel. Dit leidt tot:
• Onvoldoende parkeergelegenheid en/of parkeren in parkeerkoffers, want thuiswerken wordt de trend (ook voor bouwvakkers?);
• Een woonwijk die bestaat uit beton; met veel hoogbouw, zonder water, groen en weinig ruimte voor auto’s;
• Scholtens geeft aan dat busjes aan de noord- en zuidkant van de Lange Weeren geparkeerd kunnen worden;
• Vervoer met de bus, auto is niet nodig, want de bus stopt bij de Zeddeweg aldus Scholtens;
• kinderen op de fiets naar school brengen, auto’s zijn (volgens scholtens) niet meer nodig want er wordt online gewerkt;
• Bij het bouwen met één projectontwikkelaar per deelgebied, kunnen de kosten niet verdeeld worden over het gehele gebied, waardoor de grondprijzen torenhoog worden;
• Zeer kleine huizen die niet voldoen aan de wensen van onze jongeren;
• Onvoldoende ontsluitingswegen;
• Geen publieke infrastructuur, zoals winkels speeltuinen en hulpposten;.

Totaalplan
Om de bovengenoemde problemen en frustraties te voorkomen is een totaalplan nodig om een goed en gezond leefklimaat te kunnen garanderen.
Het totaalplan betreft de ontwikkeling van de Lange Weeren waarbij twee projectontwikkelaars betrokken zijn, te weten:
• Scholtens (bezit netto 28,5 hectare bouwgrond)
• Bouwfonds (bezit netto 32 hectare bouwgrond)
Naast de genoemde projectontwikkelaars moeten ook de gemeente en de stichting in gezamenlijke betrokkenheid deelnemen aan de ontwikkeling van de Lange Weeren.
Het is belangrijk dat de mogelijkheden en onmogelijkheden over de woningen goed naar de gemeenschap uitgedragen kunnen worden.
Als de gemeente de verkoop van de huizen regelt, dan kan zij invloed uitoefenen op wie de kopers zijn en welke wensen er bij de kopers leven. De gemeente kan ook haar invloed uitoefenen op het type woning en de bijbehorende prijzen.

Belang voor de gemeenschap Volendam
Ingeval van een totaalplan, Scholtens en BPD, betekent dit meer wooncomfort, leefplezier, ontsluiting en solidariteit voor de inwoners van Volendam.
Het is aan de jongeren en de Volendammer gemeenschap om de stichting hierbij te ondersteunen. Bij voldoende aanhang kan de stichting, met de verkiezingen in het vooruitzicht, druk op de politiek uitoefenen om de ingezette koers te wijzigen zodat het belang van onze gemeenschap wordt gediend.

De lokale politiekepartijen
De Volendammer politieke partij VD80 heeft het goed verwoord, “Je kunt het maar een keer goed doen”. Partij Lijst KRAS (met RO wethouder koning) heeft duidelijk te verstaan gegeven dat een totaalplan het uitgangspunt moet zijn voor de ontwikkeling van de Lange Weeren. Deze partijen delen de strategische visie voor een totaalplan. Groen Links en de PvdA spreken zich ook uit voor een totaalplan met voldoende sociale woningbouw en respect voor groen en de natuur.
Zeevangs Belang heeft onlangs via een rectificatie in de Stadskrant meegedeeld: Zeevangs Belang staat achter de plannen om via Scholtens een deel van de polder in te vullen met 740 - 1100 woningen. Het is zéér opmerkelijk dat deze partij, met name de heren Dirk Dijkshoorn en André Middelbeek, op 28 januari 2021 en op 21 december 2020, lieten weten achter een totaal plan voor de Lange Weeren te staan.
De overige politieke partijen, CDA en VVD verzetten zich tegen een totaalplan. Het is voor de stichting duidelijk dat deze fracties, met dit standpunt, de ambities van Volendam niet ondersteunen. Het is voor ons (nog) onduidelijk waarom deze partijen niet kiezen voor een totaalplan voor de Lange Weeren, terwijl er in 2018 een totaal andere mening bij hen bestond. Waarom kiezen zij nu voor het plan Scholtens en niet voor een integraal-totaalplan?
Het is van groot belang voor onze gemeenschap dat de gemeente besluit om de Lange Weeren als totaalplan te ontwikkelen.
Wij als gemeenschap kunnen invloed uitoefenen op hoe onze nieuwe wijk eruit kan gaan zien.

Steun de stichting Gezond Leefklimaat Lange Weeren
Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen www.langeweerenonline.nl of contact
met ons opnemen via de mail info@langeweerenonline.nl
Het is ook mogelijk dat u een mail stuurt naar: cveermanvanbaarsen@gmail.com waarna contact met u wordt opgenomen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Gezond Leefklimaat Lange Weeren

|Doorsturen

Uw reactie


Ook hier adverteren?
Weer

 

Poll

Als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden wie krijgt dan uw stem?

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten