Algemeen

Convenant voor meer ‘volwassenheid’ in contact tussen dorpsraden en gemeente

‘Elkaar opzoeken als iets een beetje stroef loopt’

Een nieuw convenant tussen de dorpsraden en gemeente zet de afspraken tussen beide partijen zwart op wit. Vorige week woensdag ondertekenden alle betrokkenen dit. Met een gemeente die steeds groter wordt, was er behoefte aan meer ‘volwassenheid’ in het contact tussen de lokale overheid en de bewonerscollectieven. Het nieuwe verdrag geeft daar gestalte aan en de rol van beide partijen is nu vastgelegd voor de toekomst.
Door Laurens Tol


Het convenant werd getekend tijdens het ‘Grote Dorpsraden Overleg’ (GDO). Dit vond voor het eerst sinds lange tijd weer plaats in de raadszaal van de gemeente aan de Edamse Schepenmakersdijk. Vanwege de pandemie was tot dusver alleen online vergaderen mogelijk. Wethouder Hans Schütt vertelde over de totstandkoming van het verdrag.
,,Ooit is een keer bedacht: er moet een samenwerking tussen dorpsraden komen. Er was toen al een convenant van drie A4’tjes. Daarin stond iets in met de strekking van: we zijn lief voor elkaar en je krijgt nog wat koffiegeld erbij. We hebben het daar een hele tijd mee kunnen doen. Intussen is Wijkraad Oude Kom erbij gekomen en is de Purmer aan het voorsorteren. De gemeente wordt daarmee steeds groter en met die grotere omvang moet het ook steeds volwassener worden.”
Schütt merkt daarbij op dat de nieuwe landelijke omgevingswet bijdroeg aan de komst van het herziene convenant. Deze stimuleert vroegtijdige participatie van burgers bij projecten als de aanleg van nieuwe wijken, parken en wegen. Daarom is het volgens de wethouder zinvol om de bestaande banden met dorpsraden een meer officieel karakter te geven. Maar wel met behoud van de goede harmonie die er volgens hem altijd al bestond in het contact tussen het bestuur en de bewonerscollectieven.

‘Ooit stond er iets
in met de strekking
van: we zijn lief
voor elkaar en je
krijgt nog wat
koffiegeld erbij.
We hebben het daar
een hele tijd
mee kunnen doen’

,,Er was altijd al zoiets van: het is belangrijk dat een wethouder met burgers bij elkaar zit en goede gesprekken met hen voert. Maar er is nu steeds meer behoefte aan een soort volwassenheid daarin. Mijn streven is daarbij altijd geweest: het mag best volwassener worden, maar het moet wel een samenzijn blijven. Ik hoop dat het karakter van de overleggen niet zal veranderen. We moeten het allemaal met elkaar doen. Het mag best af en toe wat scherper worden, maar er moet ook ruimte zijn voor een lach en dat we elkaar opzoeken als iets een beetje stroef loopt. Ik spreek namens het college de hoop uit dat we zo met elkaar om blijven gaan.”
De wethouder stelt dat het nieuwe convenant tevens belangrijk is voor de toekomst. Na de gemeenteraadsverkiezingen van komend jaar zou het college anders van samenstelling kunnen worden. Nu de gemaakte afspraken zijn ondertekend en zwart op wit staan, zou voor nieuwe bestuurders duidelijk moeten zijn hoe dorpsraden en gemeente zich tot elkaar verhouden. ,,Inmiddels duurt mijn wethouderschap al tien jaar, maar bestuurders zijn ook vergankelijk. Je kan erop wachten dat ik eens een stokje moet overdragen aan iemand anders. Dan is het heel belangrijk dat we op een goede manier afspraken maken en deze op papier gezet hebben. Het nieuwe papierwerk is meer juridisch en dikker geworden. Maar de intentie ervan blijft hetzelfde, alleen zijn er betere afspraken gemaakt.”
In het convenant erkent het college het belang van overleg en communicatie met dorpsraden. ‘Advisering van het college door een dorps- of wijkraad kan meerwaarde hebben voor het gemeentelijk besluitvormingsproces en een bijdrage leveren aan het vergroten van het draagvlak voor gemeentelijk beleid’, is een van de uitspraken. Daarna volgt het meer juridische gedeelte met een groot aantal algemene bepalingen. Deze gaan bijvoorbeeld over contactpersonen van dorpsraden en de communicatie daarmee. Andere afspraken maakte men over de aard van de overleggen en hoe de wederzijdse advisering plaatsvindt. Ten slotte gaat het over de duur van het convenant, dat voor onbepaalde tijd gaat gelden. Wel wordt het elke twee jaar geëvalueerd.

‘Het principe ervan
is dat we gevraagd
en ongevraagd advies
kunnen geven aan de
gemeenteraad en
het college’

Volendammer Theo Burger was namens Wijkraad Oude Kom aanwezig bij het overleg. Na het tekenen van het convenant, werd hij tijdens het bespreken van een ander punt verrast. De gang van zaken daarbij sloot volgens hem niet aan bij de net gemaakte afspraken. Theo: ,,Wethouder Schütt stelde voor om de kosten voor een beeld te betalen uit de GDO-pot voor de dorpsraden. Dit, omdat daar nog 67.000 euro in zit en dat moet voor het eind van dit jaar zijn besteed. Het nieuwe beeld kost 35.000 euro. Ineens moesten we die avond beslissen, want de dag erna moest het al worden gegoten. We hadden dus totaal geen zeggenschap daarover, want ze waren er al mee begonnen. Dat hoort niet. Ik heb er een mail over gestuurd. Het is te begrijpen dat ze dit uit die pot willen betalen, maar dat doe je dan niet zo.”
Ook Ep Blankborn van Dorpsraad Kwadijk tekende het verdrag. Volgens hem moet de toekomst uitwijzen hoe de nieuwe afspraken in de praktijk zullen uitwerken. Ep: ,,Het zal allemaal moeten blijken of het gaat werken. Het principe ervan is dat we gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan de gemeenteraad en het college. Samen met Dorpsraad Hobrede dienden wij er amendementen voor in die allemaal zijn aangenomen. Ik denk dat we nu een heel werkbaar stuk hebben. We hadden al een convenant, maar dat was alleen toegespitst op de Zeevang-dorpen. Nu is het aangepast aan de nieuwe situatie met Volendam en Edam erbij. Het is als met de meeste contracten: het liefst heb je het nooit nodig, laat ik het zo zeggen.”

|Doorsturen

Uw reactie