Algemeen

De herinrichting van de Julianaweg: een vooruitblik op het komende jaar

Op 25 augustus 2020 is het programma ‘Herinrichting van de Julianaweg’ van start gegaan. De hele Julianaweg wordt de komende jaren opnieuw ingericht. De nieuwe weg wordt een veilige weg, die voor iedereen prettig is om te gebruiken. Achter de schermen wordt door de gemeente en de ontwikkelaar hard gewerkt. Tijd voor een terugblik van wat er na de enquête is gebeurd. Verder een update van de huidige stand van zaken én een kijkje in 2021.
Door Bouwteam DeDam


Start participatie in augustus 2020: de omgeving mag meedenken
Gemeente Edam-Volendam liet belanghebbenden al in de ontwerpfase meedenken over de inrichting van de Julianaweg. In de herfst van 2020 werd er afgetrapt met een enquête over de Julianaweg. Daarna is het omgevingsteam in gesprek gegaan met verschillende belanghebbenden, waaronder ondernemers langs de Julianaweg (vertegenwoordigd door Ondernemend Volendam) en met de Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam (IBEV). Ook hebben bijvoorbeeld de busmaatschappij en de Fietsersbond hun inbreng gedaan. In de gesprekken halen we veel verschillende wensen op. Want een nieuwe weg biedt nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen.

De werkgroep Julianaweg van start in november 2020
Via de enquête konden belangstellenden zich aanmelden voor een ander onderdeel van het participatietraject: de werkgroep. Van de ruim 70 aanmelders is een groep van 38 mensen geselecteerd die sinds november 2020 meedenken over het ontwerp.
Omgevingsmanager Linda Neeft: ‘Het ontwerp van de Julianaweg moet voldoen aan de geldende richtlijnen en regels en moet passen binnen het beleid van de gemeente. Dit betekent dat de aangedragen oplossingen niet automatisch worden overgenomen in het ontwerp van de Julianaweg. De mensen kunnen erop vertrouwen dat het bouwteam alles onderzoekt en zorgvuldig afweegt’.
Op 3 november was de kennismakingsbijeenkomst van de werkgroep. Vanwege Covid-19 ontmoetten de leden elkaar digitaal. De werkgroep werd meegenomen in onderwerpen als de breedte van de Julianaweg, verkeersveiligheid, parkeren, groen, duurzaamheid, ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen en riolering) en wet- en regelgeving. Het doel is om samen tot een schetsontwerp van de Julianaweg te komen.

Resultaat tot en met maart 2021: van drie naar twee ontwerpvarianten
Tijdens het ontwerpproces worden verschillende opties en inrichtingen voor de weg onderzocht. Het ontwerpteam presenteerde in het eerste ontwerpatelier drie varianten van het schetsontwerp aan de werkgroep.
Variant 1 (met het tweerichtingsfietspad) moest afvallen omdat de Julianaweg daar niet op alle plekken breed genoeg voor is. Dit is gepresenteerd in ontwerpatelier 2. Er is bij de werkgroep aanvullende informatie opgehaald over verkeer, groen, parkeren en duurzaamheid als input voor de twee overgebleven varianten. Deze varianten worden daarnaast verder uitgewerkt op basis van diverse onderzoeken. Denk hierbij aan de afweging tussen een kruispunt of een rotonde. Deze twee varianten zijn ook getoetst bij medewerkers van de gemeente (beheer en beleid) en bij de IBEV en Ondernemend Volendam.
Tijdens het derde ontwerpatelier kreeg de werkgroep de twee verder uitgewerkte varianten te zien. Het bleek dat ongeveer de helft van de werkgroep voorkeur had voor de tweede variant en de andere helft voor de derde. Dat betekent bijvoorbeeld dat het ene werkgroeplid voorstander is van een meer groen en de ander van meer parkeerplekken.

Voorjaar 2021: op weg naar één schetsontwerp van de Julianaweg
Op basis van alle input vanuit belanghebbenden en de resultaten van de onderzoeken, werkt het bouwteam hard aan één schetsontwerp voor de gehele Julianaweg. Het basis-schetsontwerp is een ontwerp voor het definitieve wegprofiel: de verdeling tussen rijstroken, trottoir, parkeerstroken, fietspaden, berm, etc. De gemaakte keuzes worden door middel van een motivatie toegelicht. Bovendien worden mogelijke kansen aangegeven voor optimalisaties op de weg: wat kan er beter?
Het basis-schetsontwerp moet door de gemeente worden vrijgegeven. Als het schetsontwerp is vrijgegeven, komt er een digitaal informatiemoment voor de inwoners van Volendam en Edam en de verdere omgeving. Dan zal het schetsontwerp worden gepresenteerd en toegelicht. Hiervan volgt nog een aankondiging in deze krant.

Tweede jaar Julianaweg: waar gaan we naartoe?
Voorlopig ontwerp van het industriegedeelte
Inmiddels zijn we al gestart met de voorbereidingen voor het voorlopig ontwerp voor het eerste deelgebied: de Corridor. Dit is het gebied dat loopt vanaf de Zeedijk tot de rotonde van de Burgemeester van Baarstraat.
De eerste gesprekken zijn al gesprekken gevoerd over wenselijke en onwenselijke invullingen van de Corridor. De echte start van het voorlopig ontwerp start na het vrijgeven van het basis-schetsontwerp.
Tijdens deze periode is er een informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden. De werkgroep zal ook samenkomen om zich te buigen over het ontwerp van de Corridor. Na goedkeuring van het definitief ontwerp kan het bouwteam starten met de voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden. De start van de uitvoering is gepland in begin 2022. Voor die tijd organiseren we een informatiebijeenkomst over wat we precies gaan doen in het corridorgedeelte en wanneer.

Verdere doorkijk in 2021: ontwerp van de andere weggedeeltes
Het omgevingsteam wil van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen te bedanken die in de eerste ontwerpfase van de Julianaweg hun stem hebben laten horen. Neeft: ´Het op poten zetten van een participatietraject is één ding, maar zonder het enthousiasme van de mensen zijn wij nergens’. Tot slot vertelt ze dat het participatietraject nog wel even doorloopt.
Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, die gefaseerd nog meerdere jaren gaat duren, is er nog genoeg om over mee te denken’, aldus Neeft. De komende jaren zult u nog veel over de Julianaweg horen én gaan zien. De slogan van het bouwteam is niet voor niets ‘Samen met u bouwen we aan een Julianaweg voor de toekomst’.

Geïnformeerd blijven over de Julianaweg
U zult via deze krant regelmatig geïnformeerd worden over de werkzaamheden rond de Julianaweg. Daarnaast zijn er ook veel andere kanalen waarop u extra informatie kunt vinden.
• Maandelijks spreekuur Julianaweg: heeft u vragen rondom de herinrichting van de Julianaweg? Maak dan een afspraak met ‘t omgevingsteam via info@julianaweg-volendam.nl.
• Website Julianaweg: www.julianaweg-volendam.nl. Hier leest u algemene informatie over de Julianaweg en kunt u zich inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief.
• De BouwApp: via deze app wordt u tweewekelijks geïnformeerd over het reilen en zeilen van de Herinrichting Julianaweg. Hierover ontvangt u binnenkort een flyer in de bus.
• De omgevingstelefoon Julianaweg: bel voor vragen naar 06-53430601.

Informatievideo over het ontwerpproces van de Julianaweg
Binnenkort kunt u op de website van de Julianaweg een informatievideo over het ontwerpproces van de weg bekijken.
Ga naar https://julianaweg-volendam.nl/nieuws/informatievideo-julianaweg/ of scan de QR-code.

|Doorsturen

Uw reactie