't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

Burgers betrokken in nieuwe Verkeersplan 2018-2023

Fietsers krijgen voorrang op rotondes

Op 28 juni zal de gemeenteraad zich uitspreken over het nieuwe Verkeersplan. Eén van de hoofdpunten daarin, is dat de voorrangssituatie op de rotondes gaat veranderen. De verkeersaders in het centrum van Edam en de veelomvattende kwestie ‘parkeren’ worden benoemd, maar niet voor alles wordt een oplossing aangedragen.

,,Het is het meest intensieve participatietraject dat de gemeente tot nu toe gevolgd heeft”, zegt wethouder Wim Runderkamp erover.
,,Het is gemaakt samen met de inwoners, binnen de door de raad gegeven kaders, concreet, maar zonder de voor een plan noodzakelijke flexibiliteit te verliezen. Het is een voorbeeld van coproductie, een waardevolle ervaring en het smaakt naar meer.”
,,Met dit Verkeersplan laat de gemeente zien, dat inwoners en ondernemers invloed kunnen hebben op het beleid. Na diverse bijeenkomsten, een online enquête, bijdragen van inwoners via Facebook, uitnodigingen via mijnoverheid.nl en vele contacten rondom ander beleid, is het Verkeersplan tot stand gekomen, samen met inwoners en ondernemers. Zij hebben de thema’s bepaald en uitgewerkt, de meeste maatregelen bedacht en de prioriteiten mede bepaald. En dat is neergelegd in een uitvoeringsprogramma, de opgave voor de komende jaren”.
Bewustwording
,,Het is een mooi plan geworden, maar er is ook realisme. Niet alle problemen kunnen worden opgelost. Te hard rijden is daar een voorbeeld van. Maar dat is geen reden om niks te doen. Niet voor niets wordt ook ingezet op gedrag en bewustwording.”
,,De kosten van het hele pakket voor vijf jaar kosten bedragen rond de miljoen euro.” De herinrichting van de rotondes kost een vierde daarvan. ,,De voorrangssituatie is destijds gekozen omdat er geen ruimte was om volgens de gestelde normen de rotondes dermate groot te maken. Toen is gekozen dat de auto voorrang krijgt. Inmiddels zijn die normen soepeler geworden, waardoor het voor ons gemakkelijker is om fietsers voorrang te geven. Tel daarbij op dat bijna iedereen in het participatietraject vroeg om tot die situatie over te gaan, zoals meerdere gemeenten dat al doen. Een goed voorbeeld van een maatregel die we als gemeente anders waarschijnlijk niet genomen hadden, maar nu wel door tussenkomst van de bewoners wordt genomen.”
,,Dan willen we ook alle rotondes in één keer aanpakken. Dat houdt in: de kleur van het wegdek aanpassen, bebording, haaientanden weghalen en herplaatsen.”
,,We hebben ook wat zaken in het plan toegevoegd, zoals onderzoek naar de fietsroute langs het Volendamse Noord- en Zuideinde en de loswal aan de haven. Met de dijkversterking wordt die fietsroute belangrijker en we vinden het zonde als de mensen straks de haven voorbij fietsen.”
,,Ook een wandelpad langs de Dijkgraaf de Ruiterlaan naar de Seinpaal, waar nu veel mensen over het fietspad wandelen, is meegenomen.”
,,Een actueel punt is het éénrichtingsverkeer in Edam, bij de havenstraten. Een paar jaar geleden is er onderzoek gedaan door de gemeente en destijds luidde de conclusie dat het verkeer wat meer voorspelbaar en daarmee veiliger zou worden. Maar er zitten ook nadelen aan, zoals het harder rijden. Naderhand kwam er een argument bij in de vorm van meer ruimte voor voetgangers en fietsers én een hogere kwaliteit van je openbare ruimte. Terwijl het een paar jaar geleden puur verkeerskundig werd bekeken.”

‘Parkeren is een
complexe kwestie’

,,Qua uitvoering is het niet zo dat we dat morgen ineens gaan doen, want als je de inrichting niet verandert en je maakt er wel éénrichtingsverkeer van, dan wordt het een snelweg en dat willen we niet. Het betekent wel, dat als we met herinrichting aan de slag gaan, éénrichtingsverkeer het uitgangspunt wordt. Het ‘wanneer’ staat nog niet expliciet ingepland in het verkeersplan.”
,,In principe gaat het om de drie grachten, Nieuwe Haven, Voor- en Achterhaven. Het is een nieuw traject voor de visie op welke kant we daadwerkelijk met het centrum van Edam op willen. We hebben als gemeente panden van de Hoogstraat gekocht, er zijn partijen die pleiten voor het aanmeren van sloepen en vaartuigen in de Balkenhaven, Korsnas is een hele fase verder maar nog niet in aanbouw, we hebben iets gevonden over de inrichting van de openbare ruimte, we hebben het verkeersplan, er loopt een voorbereidingstraject over hoe we parkeren langs de Singelweg kunnen faciliteren en de gemeenteraad heeft in het geactualiseerde coalitieakkoord gezegd dat men een visie op het centrum van Edam wil. Op 21 juni hebben we daaromtrent een participatie-bijeenkomst.”
Als het gaat om het Volendamse hart, wordt gevraagd om aanpak van het parkeerprobleem. Runderkamp: ,,Parkeren is momenteel een belangrijk onderwerp, waar mensen nogal verschillende meningen over hebben. Belangrijk om te beseffen is: er is urgentie omdat er meer auto’s dan plekken zijn. De beleving is dat er een enorm probleem is. Dat is op zich opmerkelijk want tegelijkertijd zien wij bij parkeerdrukmetingen dat die signalen ook komen uit buurten waar dat eigenlijk niet onderbouwd kan worden met harde cijfers.”
,,Dit jaar doen we nieuwe parkeerdrukmetingen om te kijken of dat veranderd is in de afgelopen jaren, of zit er gewoon verschil tussen de feiten en de beleving? Dan heb je immers andere oplossingen nodig.”
,,Er zijn in dit plan twee opties beschreven vanuit het participatietraject: één met en zonder betaald parkeren. Het is een dusdanig complex probleem dat we niet even de oplossing ‘platslaan’ voor de komende vijf jaar. We hebben het benoemd maar geen keuze gemaakt.”
,,We gaan eerst een parkeerplaats bij de Singelweg maken, het parkeerverwijssysteem realiseren dat aan het eind van het jaar gaat draaien. En we hebben rondom de Parallelweg een aantal besluiten genomen. Ik verwacht dat die maatregelen in een bepaalde mate zullen helpen. Dan gaan we kijken of het voldoende oplost.”
Strikter
,,Er werd bijvoorbeeld door burgers aangegeven: wees strikter met het verlenen van vergunningen. Als ik dan vertel dat elk huishouden één vergunning heeft. Dat betekent dus dat je tegen mensen die in dat gebied wonen moet gaan zeggen: je krijgt geen vergunning meer. Dat is nogal wat en hoe ga je dan bepalen wie wel en wie niet krijgt? De impact is dusdanig complex, dat we daar wel een puzzel aan gaan hebben, als de maatregelen die al in de pijplijn zitten, onvoldoende soelaas gaan bieden.”
,,Wat de Singelweg betreft, laten we nu een aantal scenario’s uitwerken. Wie wil je daar laten parkeren en hoe ziet dat er dan uit? Je kunt je voorstellen dat het er anders uit gaat zien als je er behalve auto’s ook bussen laat parkeren. Dat het er anders uitziet wanneer je grastegels plaatst of wanneer het gefundeerd en verhard moet worden. Dan is er nader onderzoek nodig en planologische procedures. Het is beschermd Stadsgezicht, maar parkeren mag, met de voorwaarde dat je er wel zorgvuldig mee om moet gaan.”
In het verkeersplan is een belangrijk thema toegevoegd. ,,Omdat er meer behoefte is aan handhaving en gedrag is een aandachtspunt. Dat betekent iets voor de manier waarop wij met campagnes en bewustwording omgaan. Met dit voorstel gaan we aan de raad vragen om voor het parkeren een extra boa aan te trekken.”
De gemeenten faciliteert inmiddels de deelauto’s die gaan rijden (Witkar start vandaag, red.). ,,Daarmee hopen we dat we de aanschaf van de tweede auto gaan voorkomen. Maar we zetten ook in op duurzaam: alles wat onder de 7,5 kilometer is qua afstand, daarvoor zetten we in op de fiets”, aldus de wethouder.
,,Ik verwacht dat coproductie en samenwerking met inwoners zoals bij dit Verkeersplan in ander toekomstig beleid steeds meer de norm zal worden. Aan de animo ligt het niet. Eerder bleek uit de omnibusenquête nog dat veel inwoners met de gemeente willen meepraten en meedenken, maar dat weinig inwoners denken ook invloed te hebben op de keuzes. Ik hoop dat we er met dit plan in geslaagd zijn om een flink aantal inwoners daar meer vertrouwen in te geven. Zodat we meer successen gaan zien in de toekomst. En beter en meer gedragen beleid krijgen.”

 

|Doorsturen

Jack Buijs

2018-06-17 10:52:03

Reactie op parkeerproblematiek oude kom, de parkeergarage onder de flats boegstraat/Julianaweg staat leeg omdat dat veel geld kost om daar te parkeren dus staat deze voor 90% leeg. De handhaving laat te wensen over. Geef de buurtbewoners een vrijkaart voor het parkeren in deze parkeergarage en foutparkeerders, óók die tegen de rijrichting in geparkeerd staan en binnen 5 meter van de straathoeken staan bekeuren en mensen met 2 of meer auto's de tweede vergunnig duur maken of in de parkeergarage laten parkeren.

Uw reactie