Algemene voorwaarden Bottertje

Algemene Voorwaarden Bottertje

Deze Algemene Voorwaarden Bottertje zijn tot stand gekomen in overleg tussen Drukkerij Nivo BV en Ondernemend Volendam.
Deze Algemene Voorwaarden Bottertje is exclusief.

Versie juli 2018

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod: Producten aangeboden door een Acceptant.
Acceptant: Winkel, die lid is van Ondernemend Volendam en/of Ondernemersvereniging Edam waar de Consument met een Bottertje kan betalen.
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Bottertje.
Bottertje: een fysieke – papieren cadeaubon – waarvoor de consument tot een aangegeven bedrag op de bon – Aanbod kan afnemen bij de Acceptant.
Bottertje uitgever: Drukkerij Nivo BV, Burgemeester van Baarstraat 42, 1131WV Volendam, de dienstverlener, die het Bottertje in het economisch verkeer brengt en lid is van Ondernemend Volendam.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf en een Bottertje afneemt of krijgt.
Expiratiedatum: N.v.t.
Geldigheid: Het besteedbare Bottertje heeft een onbeperkte geldigheid.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
1. Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen een Bottertje uitgever, acceptant en een Consument. De geldige versie van deze Algemene Voorwaarden wordt gepubliceerd op de website van de betreffende Bottertje uitgever.
2. De Bottertje uitgever maakt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden kenbaar aan de Consument door vermelding daarvan op zijn producten of door een verwijzing op zijn producten naar de vindplaats van deze Algemene Voorwaarden op zijn website.

ARTIKEL 3 – DIENSTVERLENING
1. De dienstverlening van de Bottertje uitgever bestaat uit het aanbieden van een Besteedbaar Bottertje.
2. De Bottertje uitgever is duidelijk over de dienstverlening die hij aanbiedt. De voorlichting moet voldoende duidelijk zijn, zodat de Consument weet waar het Bottertje kan worden aangeboden. Op het Bottertje zelf dienen de contactgegevens van de Bottertje uitgever dan wel een verwijzing naar de website van het Bottertje uitgever waar de contactgegevens te vinden zijn. Bij een besteedbaar Bottertje een indicatie van de Acceptanten (Bij het besteedbaar Bottertje wordt bij uitgave tevens een bijlage verschaft waarop de acceptanten vermeld zijn). Op zijn website geeft de Bottertje uitgever duidelijke voorlichting over de geldigheid van het Bottertje, de Acceptanten van het Bottertje, en de overige voorwaarden waaronder het Bottertje kan worden ingewisseld.

ARTIKEL 4 – BESCHIKBAARHEID AANBOD
1. De Bottertje uitgever zorgt ervoor dat er voldoende mogelijkheden zijn en Aanbod is om het Bottertje in te wisselen. Dit mede in relatie tot, de duur en aard van het af te nemen Aanbod en /of waarde van het betreffende Bottertje.
2. Het Bottertje moet zonder extra kosten kunnen worden ingewisseld. Er mogen door de Acceptant geen nadere verplichtingen worden gesteld voor het afnemen van aanvullend Aanbod bij de inwisseling van het Bottertje. Eventueel door de Consument vrijwillig aanvullend afgenomen producten of diensten worden door de Acceptant bij de Consument in rekening gebracht.
3. Acceptanten zijn gehouden aan inwisseling van het Besteedbare Bottertje voor hun Aanbod. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen Acceptanten vanwege economische redenen daarvan afwijken. Indien een Acceptant een bepaald product uitsluit voor inwisseling van het Besteedbare Bottertje, dient de Acceptant de uitsluiting van die producten voldoende duidelijk te vermelden bij het product of de afrekenbalie in zijn winkel.

ARTIKEL 5 – KWALITEIT DIENSTVERLENING
1. De Bottertje uitgever selecteert de Acceptanten van haar Bottertje – samen met Ondernemend Volendam en Ondernemersvereniging Edam – zorgvuldig. De Bottertje uitgever let hierbij op kwaliteit, betrouwbaarheid en voldoende beschikbaarheid.
2. Voor wat betreft de waarde van het Besteedbare Bottertje geldt dat het besteedbare bedrag gelijk is aan de nominale waarde (saldo) van het Bottertje.

ARTIKEL 6 – VERHOUDING ACCEPTANT
1. Na het inwisselen van een Bottertje voor een bepaald afgesproken Aanbod wordt de overeenkomst uitgevoerd door de Acceptant. De Acceptant is verantwoordelijk voor de uitvoering van het afgesproken Aanbod of levering van Aanbod. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid van de Bottertje uitgever zoals bedoeld in artikel 5.1 en 5.2.
2. De Bottertje uitgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door de Acceptant.

ARTIKEL 7 – OMWISSELEN
1. De Bottertje uitgever geeft op zijn website informatie over de mogelijkheden om het Bottertje om te wisselen.

ARTIKEL 8 – GELDIGHEID
1. Het besteedbare Bottertje heeft een onbeperkte geldigheid.

ARTIKEL 9 – KLACHTEN
De Bottertje uitgever draagt zorg voor een interne klachtenprocedure voor klachten over het gebruik van en / of gebreken aan het Bottertje.

ARTIKEL 10 – NAKOMINGSGARANTIE
1. De Acceptant draagt 3% handelingsfee af aan de Bottertje uitgever. BTW is niet van toepassing. Het Bottertje is ook ingevoerd in de kom Edam. Ondernemend Volendam en Ondernemersvereniging Edam hebben hiertoe in overleg met de Bottertje uitgever besloten. Jorritsma Sieraden & Souvenirs, Kleine Kerkstraat 1, 1135 AT Edam fungeert als enig verkooppunt van het Bottertje in Edam. De Bottertje uitgever verschaft het Bottertje aan Jorritsma. De afhandeling voor de Edammer winkeliers verloopt gelijk aan de winkeliers in Volendam.
2. Formeel gaat de gang van zaken als volgt: de Bottertje uitgever is het enige verkooppunt in Volendam, waar de Consument het Bottertje kan kopen. Vervolgens kunnen zij het Bottertje inleveren, als ware het geld, bij de deelnemende winkels. De winkels vallen onder Ondernemend Volendam en Ondernemersvereniging Edam, mits deze lid zijn van één van beide verenigingen, maar regelen individueel de inlevering van de bonnen bij de Bottertje uitgever. De winkeliers gaan dus zelf met de door de Consument ingeleverde Bottertjes naar de Bottertjes uitgever en krijgen er de waarde voor terug minus de handelingsfee voor terug. De Bottertjes uitgever ontvangt hier handelingsfee van 3% voor. Vermeld moet worden dat er geen schriftelijke overeenkomst aan ten grondslag ligt.
3. Mocht er sprake zijn van liquidatie van de Bottertjes uitgever of het opzeggen van de facilitaire verhouding met de Bottertjes uitgever, dan kunnen de Bottertjes worden ingewisseld ter kantore van de Bottertjes uitgever minus de 3% handelingsfee, zoals deze ook in rekening wordt gebracht aan de Acceptant bij inwisseling na aanbod.
4. Leden Ondernemend Volendam en Ondernemingsvereniging Edam zijn slechts Acceptant, van het Bottertje en dragen verder geen verantwoording bij liquidatie of faillissement. Ondernemend Volendam en Ondernemingsvereniging Edam als overkoepelende verenigingen en dragen ook geen verantwoording bij liquidatie of faillissement.

ARTIKEL 11 – WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
De Bottertjes uitgever zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met Ondernemersvereniging Volendam. Ondernemersvereniging Volendam zal dit communiceren naar Ondernemersvereniging Edam

De Bottertjes uitgever zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met Ondernemersvereniging Volendam. Ondernemersvereniging Volendam zal dit communiceren naar Ondernemersvereniging Edam