Algemeen

‘Kunnen we niet beter het Julianaweg-project een jaar vooruitschuiven?’

Ideeënlijstjes oppositie aangeleverd bij college

Vorige week zaterdag vond een bijeenkomst plaats waarbij de oppositie punten kon aandragen voor het komende collegeprogramma. Dit is de volgende stap na de bekendmaking van het coalitieakkoord van onlangs. In het voormalige Volendamse politiegebouw aan De Deimpt spraken afgevaardigden van partijen met de voltallige wethoudersploeg. In de Nivo vertellen ze wat zij zoal aan ideeën aandroegen.

 

Vorige week zaterdag vond een bijeenkomst plaats waarbij de oppositie punten kon aandragen voor het komende collegeprogramma. Dit is de volgende stap na de bekendmaking van het coalitieakkoord van onlangs. In het voormalige Volendamse politiegebouw aan De Deimpt spraken afgevaardigden van partijen met de voltallige wethoudersploeg. In de Nivo vertellen ze wat zij zoal aan ideeën aandroegen.De lokale FvD-leider Jaap Schilder kon niet aanwezig zijn bij de georganiseerde bijeenkomst. Toch maakte hij eerder al wel zijn ideeën duidelijk. Hij vraagt zich bijvoorbeeld af of het college niet te veel financiële risico’s neemt met een onzekere economische toekomst in het vooruitzicht.

 Schilder vertelt: ,,In de begroting staat dat we projecten oppakken zoals de Julianaweg-vernieuwing. Maar wordt er ook rekening gehouden met mensen die minder of niets meer te besteden hebben in 2023 en 2024? En wat zijn de risico’s als de inwoners gemeentebelastingen niet meer kunnen betalen? Daarom vragen wij ons af of we niet wat terughoudend moeten zijn met grote projecten. Kunnen we niet beter het Julianaweg-project een jaar vooruitschuiven? Dan weten we waar we aan toe zijn.”

 De FvD-leider vindt daarbij dat de gemeente de overstap naar nieuwe energiebronnen meer zou moeten stimuleren. Op die manier zou het risico van prijsstijgingen worden geëlimineerd. ,,Onze gemeente moet goed nadenken om mensen zonnepanelen te geven. Die kosten ongeveer 4000 euro en daarmee kun je de stroomkosten naar beneden brengen en ben je energie-neutraal. Daar kun je ook je huis mee verwarmen. Nu belandt nog veel geld in een bodemloze put van de energiemaatschappijen. Het is tijd voor de gemeente om te investeren in iets dat werkelijk een oplossing toedraagt en niet het probleem vooruitschuift.”

 Emile Karregat gaf tijdens de laatste raadsvergadering al aan dat de VVD nog meer aandacht wil voor het thema van bouwen in de Lange Weeren. Daarnaast stelde hij daarin voor om meer woningen voor senioren in Edam te realiseren. Tijdens de bijeenkomst aan De Deimpt voegde hij daar bijvoorbeeld nog het idee voor ‘bouwen naar behoefte’ aan toe. 

‘Wij willen wel een agrarisch platform oprichten’

Karregat: ,,Als er behoefte is aan woningen in bijvoorbeeld Beets of Kwadijk, dan moet je kijken of je daarin kunt voorzien. En ga nou niet bouwen waar lokaal geen behoefte is. Dan bouw je voor een ander, voor mensen van buiten de gemeente. Daar is onze grond gewoon te waardevol voor. We willen nu de Lange Weeren, het industriegebied aan de Julianaweg en een deel van het Slobbeland transformeren naar woongebieden. Wij vinden dat je dit niet allemaal tegelijk moet doen. Daar is momenteel de vraag niet naar en daarom kun je beter het een na het ander doen. Bijvoorbeeld in Oosthuizen zijn de gebouwde woningen van een project onlangs voor zeventig procent naar niet-inwoners van de gemeente gegaan. Ik denk dat je daarmee voorzichtig moet zijn.”

Volgens Karregat reageerde wethouder Kes ‘positief’ op het voorstel voor gefaseerd bouwen. De VVD wil hiermee voorkomen dat alle gronden ‘lukraak worden bebouwd’. Deze partij vermoedt dat de gemeente hier over twintig jaar veel spijt van zal hebben. Door niet alles vol te bouwen, blijven de kernen leefbaar, zo stelt fractievoorzitter Karregat.

 

Statushouders

Daarnaast sneed zijn partij een ander actueel punt aan, namelijk de opvang van statushouders in de gemeente. De VVD denkt dat die het beste over heel Edam-Volendam kunnen worden verspreid, in plaats van ze te concentreren op één plek. Dit zou beter zijn voor het draagvlak en de integratie van deze nieuwkomers. Karregat is daarnaast voor ingrijpen in de woningmarkt. Volgens hem moet men kijken naar het splitsen van woningen en een tijdelijk ‘opkoopverbod’. Zelfs naar een ‘zelfbewoningsplicht', om daarmee het speculeren door beleggers tegen te gaan. Alles om de woningnood op te lossen. Dit is voor de VVD heel wat om voor te stellen, maar ‘nood breekt wet’, volgens Karregat.

Ook GroenLinks besprak een aantal van haar punten met het nieuwe college. Die en andere niet besproken voorstellen overhandigde men schriftelijk aan wethouder Kees Schilder. Fractievoorzitter Nico van Straalen ging niet uitgebreid in op de plannen die er zijn voor een industrieterrein in De Purmer. Hoewel hij hier fel tegen is, denkt hij dat het college niet zal luisteren naar het standpunt van zijn partij op dit vlak. Zoals hij al eerder aangaf, onderschat het college volgens hem de weerstand die er in Edam heerst tegen deze bouwplannen.
Van Straalen sneed wel andermaal het punt aan voor het instellen van een energieraad. Van Straalen: ,,Daarin kunnen burgers en ondernemers zitting nemen. Er wonen in de gemeente een hoop mensen die veel ideeën hebben over wat je kunt doen in de energietransitie. Die kennis willen wij graag bundelen in deze raad en die kan vervolgens worden gedeeld met de gemeente. Verder willen wij kleinschalige initiatieven stimuleren die de biodiversiteit vergroten. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een puntensysteem om natuur-inclusief te bouwen.”

‘Hopelijk gaat de coalitie zich niet verliezen in de hoofdthema’s’

Daarnaast droeg GroenLinks plannen aan voor de toekomst van het weidelandschap in de gemeente en de agrariërs die daar gebruik van maken. ,,Wij willen ernaar kijken hoe je kunt verzekeren dat de agrarische ondernemers een gezonde bedrijfsvoering kunnen hebben. Maar dan wel met de emissiereductie voor ammoniak die de regering voorstelt. Dit is een moeilijke operatie die wij absoluut niet alleen als gemeente kunnen uitvoeren natuurlijk. Wij willen wel een agrarisch platform oprichten, naast de toeristische en cultuurplatforms die er al zijn.”

 Tijdens de afgelopen raadsvergadering spraken BVNL-partijleden over de in hun ogen heersende ‘klimaat- en C02-waanzin’. Van Straalen denkt dat dit op den duur voor spanning kan zorgen in de coalitie. ,,Nu is het allemaal nog vrijblijvend, maar op een gegeven moment ga je geld reserveren voor bepaalde plannen. Dan is de vraag of je BVNL meekrijgt. Ik kan mij voorstellen dat het voor de coalitie aantrekkelijk is om te weten dat ze de steun van GroenLinks kan krijgen bij bepaalde onderwerpen. Dat willen wij best bespreken, al zijn wij zeker geen gedoogpartner.”

Raadslid Jan Veerman was namens Lijst Kras aanwezig om punten aan te dragen voor het collegeprogramma. Hij zou graag de aanpak van de woningnood als belangrijkste streven zien. Veerman: ,,Hoe ze dit willen gaan doen, blijft volledig onbeantwoord in het coalitieakkoord. Ik denk dat er meer nodig is dan alleen het bebouwen van de Lange Weeren en de inbreilocaties. Wij zijn bijvoorbeeld voor een groene inrichting van de Meidoornstraat en het terrein van de voormalige Vincentiusschool, met daarbij kleinschalige bebouwing voor jongeren. Je kunt daarmee iets extra’s doen voor de jonge mensen die op dit moment niet op zichzelf kunnen wonen. Het is belangrijk om daar iets te gaan realiseren, al is het tijdelijk. Doe iets, zeggen wij.”
Lijst Kras wil tevens meer aandacht voor het onderwerp ‘verkeer en vervoer’. Daarbij doelt men bijvoorbeeld op het aantrekkelijker maken van het Volendamse centrum voor fietsers. ,,Dit kun je doen door bewaakte fietsenstallingen te realiseren. Dan is de vraag waar je die kunt plaatsen. Wat ons betreft is het Europaplein nog niet klaar en met dit soort voorzieningen kun je het centrum nog levendiger maken.”

,,Dat willen wij ook doen door de tijdelijke ‘corona-terrassen’ semi-permanent te maken. Verder is ons voorstel om ’s winters op het genoemde plein een kunstijsbaan aan te leggen voor de jeugd. Een ander punt waar wij meer aandacht voor zouden willen zien, is de verfraaiing van het gebied rond het Brijkje in Volendam. Met dit soort punten kun je concreet iets betekenen voor de mensen. Die missen wij nog in het coalitieakkoord. Hopelijk gaat de coalitie zich niet verliezen in de hoofdthema’s en behandelt men ook de concrete zaken, zoals hierboven genoemd.”

 

|Doorsturen

Uw reactie