Algemeen

Etersheimerbraak over vrees bewoners:

‘Slechts ecologisch toerisme voor ogen’

In de Nivo van vorige week uitte Ron Terpstra namens alle Etersheimers zijn ongenoegen over de toeristische plannen met zijn dorp. Stichting Etersheimerbraak nam hiervoor het initiatief namens de Molenstichting, bezoekerscentrum De Breek’ en het schooltje van Dik Trom. Deze organisatie zegt slechts kleinschalig, ecologisch toerisme voor ogen te hebben. Er is ook geen sprake van de komst van het gevreesde touringcarverkeer. En men vindt dat de vergelijking met Giethoorn volkomen de plank misslaat. Om de plannen toe te lichten, was een informatiebijeenkomst voor bewoners gepland op 18 oktober. Deze bijeenkomst kon echter niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Van een alternatief voorstel van Etersheimerbraak maakte het bewonerscollectief nog geen gebruik, aldus de stichting.
Door Laurens Tol


Stichting Etersheimerbraak is gevraagd om te reageren op het artikel in de afgelopen editie. Van de mogelijkheid om via de krant te communiceren zag men af, maar de Nivo ontving van de stichting wel reacties op vragen die voorafgaand aan de bewonersbijeenkomst zijn gesteld. Deze gaan over de toeristische plannen.
Volgens bewonersvertegenwoordiger Ron Terpstra zijn Etersheimers unaniem tegen deze ideeën. Verder verwijt men Etersheimerbraak dat het de bewoners op geen enkele manier heeft betrokken bij de ontwikkeling ervan. De stichting is op haar beurt verrast door de reacties van bewoners op plannen die volgens haar al lang bekend waren.
,,Wij zijn in verlegenheid gebracht door de negatieve ontvangst van onze ideeën, die voortvloeien uit al lang bestaande visies/documenten op gebied van toerisme en recreatie van achtereenvolgens de gemeentes Zeevang (2012) en Edam-Volendam (2014). In de lokale kranten, NHD en LOVE-tv is regelmatig gepubliceerd over actuele plannen met betrekking tot de archeologische opgravingen, het minimuseum, de steiger, en de stichting. De overige ideeën zijn nog geheel niet in ontwikkeling en staan open voor discussie, zoals bedoeld werd met de geplande informatiebijeenkomst op 18 oktober.”

Culturele aspect
Het burgercollectief wijst Etersheimerbraak op het punt dat het idee voor de nieuwe aanlegsteiger afkomstig is van de uitbater van bezoekerscentrum ‘De Breek’. Omzetverhoging zou hierbij het doel zijn en met het culturele aspect hield men te weinig rekening. De stichting reageert hier op de volgende manier op. ,,Inderdaad is het de bedoeling dat er daardoor meer bezoekers komen om een kopje koffie of de lunch te gebruiken. Met de inkomsten van het bezoekerscentrum worden de molen, de gebouwen en het molenerf onderhouden. De interesse van bezoekers, die met de bruine vloot het gebied bezoeken, ligt juist bij natuur en cultuureducatie. Gezien de kwetsbaarheid van het gebied past dit bij de intentie om juist dit soort bezoekers te trekken.”
De bewoners vragen verder naar wat voor economische ontwikkeling Etersheimerbraak voorstaat. Daarnaast zijn de Etersheimers benieuwd naar waarom die nodig is. De stichting beweert de instandhouding van de dorpse cultuur voor ogen te hebben. ,,Het gaat om het voortbestaan van de twee culturele instellingen op de langere termijn (Molenstichting met de museummolen en Dik Trom met het museumschooltje) waaraan het archeologisch minimuseum wordt toegevoegd. Het onderhoud aan de gebouwen en dergelijke moet worden bekostigd uit de inkomsten van het bezoekerscentrum en de toegangskaartjes van het museum. Cultuursubsidies worden steeds verder ingeperkt en de exploitaties zijn ook steeds moeilijker rond te krijgen.”
In het volgende kaarten de bewoners de activiteiten van de stichting aan. Etersheimerbraak richt zich op ‘aanvullende voorzieningen’ en ‘infrastructurele maatregelen’. Het burgercollectief weet niet wat hiermee bedoeld wordt. Men mist ook het noemen van afstemming met bewoners, terwijl wel over onderhandelingen met overheden wordt gesproken. Etersheimerbraak erkent dat ‘de realisatie van diverse opties inderdaad afhankelijk is van de medewerking van belanghebbenden’.

Touringcars
Daarna licht de stichting haar ‘infrastructurele maatregelen’ toe. In het artikel van vorige week deelde bewonersvertegenwoordiger Ron Terpstra zijn vrees over de komst van vele bussen naar Etersheim. Volgens Etersheimerbraak komen touringcars niet in haar plannen voor. Wel spreekt men over het belang van genoeg parkeergelegenheid. ,,De infrastructurele maatregelen hebben een relatie met de dijkversterking en de herinrichting ná de versterking. Aan alle bewoners en bedrijven langs de dijk is door de Alliantie Markermeerdijken gevraagd naar hun belangen. Wij hebben aangegeven dat we fiets en wandelverkeer willen bevorderen; dat het gebied absoluut geen bussen verdraagt en dat er voldoende parkeerplaatsen aan de dijk moeten zijn voor bezoekers van de Breek zodat mensen hun auto kunnen laten staan om te voet verder te gaan.”
Stichting Etersheimerbraak gaat nog verder in op de parkeermoeilijkheden op bepaalde plekken in het dorp. Daardoor ontstonden er plannen voor de komst van een nieuw parkeerterrein, waar bewoners fel tegen zijn. In haar reactie spreekt de stichting hier niet specifiek over, maar maakt zij wel haar wens kenbaar om tot een oplossing te komen. ,,Bij het museumschooltje speelt er bij tijd en wijle een parkeerprobleem en wordt er langs de weg geparkeerd, waartegen de omgeving bezwaren heeft. Goed overleg hierover met de buurt biedt misschien een oplossing, die acceptabel is voor iedereen.”
In het stuk van vorige week werd het angstbeeld van bewoners voor ‘Giethoorn-achtige toestanden’ in Etersheim duidelijk. Men vreest voor het grote aantal toeristen dat in een schatting is genoemd. Via de chartervaart alleen al wordt gerekend op jaarlijks vijftienduizend bezoekers. Het bewonerscollectief is niet zonder meer tegen toerisme. De Etersheimers hebben wel hun bedenkingen bij de komst van grote groepen buitenlanders naar hun dorp. Volgens Etersheimerbraak zal daar geen sprake van zijn.
,,Bij het museumschooltje komen de bezoekers vooral uit eigen land; voornamelijk uit deze regio maar tijdens de vakanties uit het hele land. Met het minimuseum erbij zal het aantal buitenlandse gasten ook beperkt zijn; namelijk alleen bezoekers die specifieke interesse hebben in landschap, natuur en het educatief erfgoed van ‘Droge Voeten’ en het ‘verdronken Dorp’. Voor de standaard buitenlandse toerist zal het gebied geen aantrekkingskracht hebben.”

Foto: Etersheim foto Yvonne Jonkman

|Doorsturen

Uw reactie