Algemeen

Buurtbewoners voelen zich dupe van 29 nieuwe sociale huurwoningen

De een na de andere boze buurtbewoner valt binnen wanneer ook zij lucht krijgen van de situatie. Thuis bij Val van Urk bewoner, Wim Bergsma, wordt bijeengekomen om de Nivo te vertellen over de situatie waarin de buren zich begeven. ,,Het oude Blokwhere schoolgebouw wordt gesloopt”, start Ab Sier zijn verhaal. ,,Je kunt je voorstellen dat er dan woningen worden gebouwd op datzelfde terrein, maar niets is minder waar. Al het groen dat hier in de omgeving te zien is zal worden gekapt en volgebouwd worden met 29 sociale huurwoningen, waaronder een appartementencomplex met vijftien woningen. In plaats van mijn vrije uitzicht over de straat en bospartijen, kijk straks tegen de zijmuur van een hoekwoning op.” Deze drastische verandering van het straatbeeld zorgt voor de bestaande bewoners voor uiteenlopende problemen. ,,Wij hebben ons huis mede gekocht vanwege het schitterende uitzicht over het groene parkje achter de Kreil Sporthal”, aldus Evert Smit. ,,Nu kijken we straks tegen een flatgebouw op.” Na vele sessies – op eigen initiatief - met wethouders, architecten en andere ambtenaren is de moed de buurtbewoners inmiddels in de schoenen gezakt. Door Kevin Mooijer
Door Kevin Mooijer

In april vorig jaar keurde de gemeenteraad het plan goed om het oude Blokwhere schoolgebouw te slopen en in plaats daarvan 29 sociale wooneenheden te bouwen. ,,Ik ben bij die raadsvergadering geweest en wat daar werd medegedeeld, is dat Stichting Woningbeheer De Vooruitgang verantwoordelijk zou zijn voor de communicatie naar de bewoners en het overleg met de bewoners over de invulling van het plan”, vertelt Wim Bergsma. ,,Nu we een jaar verder zijn kunnen we stellen dat de woningbouwverenging het plan in eigen beheer heeft ontwikkeld, zonder ook maar één keer uit eigen initiatief contact te zoeken met de bewoners. En dat terwijl in het raadsbesluit stond dat zij hier juist voor verantwoordelijk waren.”
Een ander aspect van de situatie die de bewoners tegen de borst stuitte had betrekking tot de bouwtekeningen. ,,Op de plattegrond van nieuwe sociale huurwoningen waren de bestaande woningen niet te zien. Wij wisten dus niet wat de afstand tussen het appartementencomplex en onze woningen zou worden. Na contact met de architect op te hebben genomen bleek dat hij het zelf ook niet wist en dat hij zelf nog nooit op locatie was wezen kijken. Na lang aandringen bleek dat het complex op slechts twaalf meter van mijn woning komt, alle mooie bomen en bossen die daar nu staan zullen dus gekapt worden.” Het buurtbeeld zal drastisch veranderen na de realisatie van de sociale huurwoningen. ,,Mijn vrouw en ik hebben 42 jaar geleden veel extra geld betaald om over dit hoekhuis met vrij uitzicht te beschikken, en nu wordt er een appartementencomplex pal naast onze woning gebouwd. De hele charme van deze buurt is straks weg. Om nog maar te zwijgen over de nog grotere verkeers- en parkeerproblemen die ons te wachten staan.” Het nieuwe plan met 29 sociale huurwoningen gaat gepaard met 53 nieuwe parkeerplaatsen. ,,Volgens de betrokken ambtenaar leidt de bouw van deze woningen niet tot enige toename van verkeer, maar er worden wel 53 parkeerplaatsen aangelegd. De Hofstede is nu vaak al lastig bereikbaar vanwege de drukte, wegversmallingen en smalle straten waar steevast auto’s aan één kant van de weg geparkeerd staan. Je zult dus aan eenrichtingsverkeer moeten denken om de extra drukte op te kunnen lossen.”

‘Ons argument zal zijn
dat er meer overleg plaats had moeten
vinden tussen
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang,
de gemeente en de buurtbewoners’

De bewoners hebben de afgelopen twaalf maanden verschillende voorstellen gedaan om de situatie te wijzigen. ,,Een voorstel van ons was om het appartementengebouw uit te breiden en op de plaats van een blokje gezinswoningen te zetten. Hiermee zou een extra woning worden gerealiseerd en het plan nam minder grond in beslag, waardoor het huidige groen kon blijven bestaan. De architect vond het een prima idee en wilde het gaan uitwerken, maar hij werd gelijk weer teruggefloten door zijn baas of door de gemeente. Dit gebeurde continue en telkens zonder duidelijke argumenten van de gemeente of de woningbouwverenging. Uiteindelijk gaven we bij de Vooruitgang te kennen dat we het wel zo netjes vonden als wij ook onze argumenten zouden mogen voeren, maar ‘zo werken we niet meer want dan komt er nooit wat van’, was het antwoord. Het komt er dus op neer dat zij iets bedenken, ze zetten het op papier en het wordt gebouwd. Ongeacht wat betrokkenen ervan vinden”, concludeert Evert Smit.
Inmiddels leidt een optelsom aan zinloze gesprekken met de gemeente en Stichting Woningbeheer De Vooruitgang tot grote frustratie bij de bewoners. ,,We hebben vanaf het begin de indruk gekregen dat ze het maar lastig vinden dat je je ermee bemoeit. Het interesseert ze niet wat wij denken en er wordt totaal geen rekening met ons gehouden”, zegt Wim Bergsma gedesillusioneerd. ,,Wanneer het bestemmingsplan ingediend wordt gaan we in ieder geval bezwaar aantekenen. Ons argument zal zijn dat er meer overleg plaats had moeten vinden tussen Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, de gemeente en de buurtbewoners. Als het bezwaar uiteindelijk niet goedgekeurd gaat worden, dan gaan we planschade indienen. Onze woningen zullen natuurlijk flink in waarde kelderen na de negatieve opsomming van 29 sociale huurwoningen, al het omliggende groen wordt gekapt, geen vrij uitzicht meer en slechte toegankelijkheid.” De bewoners tonen zich strijdbaar maar blijven realistisch. ,,We willen dit verhaal met de rest van de gemeente delen in de hoop dat vergelijkbare situaties in de toekomst uit zullen blijven.”

Samenvattend zijn de voornaamste bezwaren van de bewoners over het project Val van Urk:
• Bewoners hebben niet de indruk dat College en/of Stichting Woningbeheer De Vooruitgang open staat voor ingebrachte bezwaren en voorstellen van bewoners. Oorzaak volgens hen is dat alles intern is goedgekeurd en dat aanpassing extra werk en tijd kosten. Ook wordt niet inhoudelijk gereageerd op de voorstellen.
• Juist bij inbreilocaties zou het uitgangspunt van een gemeentebestuur moeten zijn om vooraf met de bewoners uitgangspunten te definiëren en niet achteraf net te doen alsof er nog meegedacht kan worden.
• Het college wijst voortdurend naar de optie dat altijd nog zienswijzen ingediend kunnen worden etc. Dit is in het algemeen een wassen neus omdat de Vooruitgang vooruitlopend op eventuele uitspraken van de Raad van State met het project aan de slag mag gaan.
• De Vooruitgang heeft geen enkele keer invulling gegeven aan de opdracht om draagvlak te creëren bij de bewoners. De enige actie van hun kant is op 1 op 1 mondeling te reageren op een ingebracht bezwaar. Enig initiatief om alle bewoners bij het proces te betrekken in een door hen uit te schrijven openbare vergadering is uitgebleven.
• Het college staat tot nu toe niet open voor het voorstel om de locatie van de Zuidwester, die in omvang veel groter is, te gebruiken om bezwaren tegen Fase 2 van het plan Val van Urk op te lossen. Een deel van de huidige groenstrook bij de Blokwere zou dan behouden kunnen blijven.
• Tegelijk wordt door het Gemeentebestuur een plan om vier eengezins koopwoningen te bouwen op een perceel in het plan Zuidwester van 700 m2 veranderd in een plan voor 1 bungalow. Voor de bewoners moeilijk te verteren om te zien dat dit kan terwijl tegelijk aan de overkant op een vergelijkbaar oppervlak een appartementengebouw verrijst.

Reactie Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
De Vooruitgang heeft in samenwerking met de gemeente Edam-Volendam de opgave om te voorzien in goede en betaalbare huisvesting voor huishoudens met bescheiden koopkracht. De woningnood is sinds jaren niet meer zo hoog geweest. Momenteel staan bij De Vooruitgang 950 woningzoekenden geregistreerd die wachten op betaalbare en passende huisvesting in Volendam. In sommige gevallen is zelfs sprake van schrijnende situaties.
Koopwoningen zijn voor woningzoekenden met een bescheiden koopkracht in de huidige markt onbereikbaar geworden. Daarom is er nauwelijks verloop binnen onze huurwoningen. De positie van starters op de woningmarkt in Volendam komt steeds verder onder druk te staan. Er zijn weinig woningen beschikbaar voor starters en de prijzen van koopwoningen, huurhuizen en energie zijn sterk gestegen. Jongeren zijn genoodzaakt steeds langer bij hun ouders of verzorgers te blijven wonen. De komende jaren (tot 2028) zullen in Volendam ten minste 280 sociale huurwoningen gebouwd moeten worden voor jongeren, gezinnen en senioren om de groei van Volendam op te vangen. Op korte termijn (2022) gaat het om een gewenste toevoeging van circa 150 sociale huurwoningen.
Nieuwbouwlocaties zijn schaars. Voor het project ‘Blokwhere’ is in samenwerking met de gemeente besloten om 29 woningen te bouwen. Tijdens de planvorming zijn diverse gesprekken gevoerd met omwonenden. De kaders – met name 29 woningen – hebben van begin af aan vast gestaan. Wij hebben uiteraard begrip dat sommige omwonenden teleurgesteld zijn over nieuwbouw in hun nabije omgeving. In het belang van de Volendamse samenleving is het echter noodzakelijk dat er nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd, zodat ook nieuwkomers op de woningmarkt fijn kunnen wonen.

|Doorsturen

Uw reactie