Algemeen

Informatie van het begrafenisfonds Jozef van Arimathea

OVERLEDENEN 2019
In 2019 zijn 101 overleden inwoners uit Volendam begraven op onze begraafplaats bij de Vincentiuskerk. 58 overleden inwoners zijn gecremeerd en 1 overledene is begraven elders in Nederland. 1 overledene heeft haar/zijn lichaam beschikbaar gesteld aan de wetenschap. In totaal zijn vorig jaar 161 inwoners uit Volendam overleden.

KLIK HIER VOOR DE TARIEVEN


RUIMEN GRAVEN ACHTER DE VINCENTIUSKERK

Eind november 2019 zijn de ruimwerkzaamheden afgerond van de graven van overledenen die tussen 16-01-2005 en 17-02-2006 zijn begraven. Totaal zijn er vorig jaar 120 graven geruimd. Zaterdag 16 november heeft een groot aantal nabestaanden de begraafplaats bezocht om monumenten of ornamenten op te halen.
In november 2020 zullen de graven worden geruimd van overledenen die tussen 19-02-2006 en 03-04-2007 zijn begraven. Nabestaanden en de Gemeente Edam-Volendam worden in juni/juli 2020 per brief hierover ingelicht. Voor de brief aan de nabestaanden gebruiken wij hiervoor het laatst bekende correspondentieadres. Informeer ons over het meest recente correspondentieadres. In juli 2020 wordt nabij het te ruimen grafveld op de begraafplaats ook een bord geplaatst met daarop de kennisgeving ‘ruimen graven’.

GRAFRECHTEN 2020
Het begrafenisfonds* is een vrijwilligersorganisatie. Mede daarom kan voor 2020 wederom worden volstaan met een beperkte tariefstijging van 2%. De kortingen* voor deelnemers** van JVA (Jozef van Arimathea) voor 2020 blijven gelijk.

*Het begrafenisfonds is onderdeel van de R.K. Parochie HH. Maria en Vincentius te Volendam en valt als zodanig onder de verantwoordelijkheid van het R.K. Kerkbestuur. Het fonds zelf heeft derhalve geen rechtspersoonlijkheid. Waar in het vervolg wordt gesproken over het bestuur van het fonds of fondsbestuur, dan wordt bedoeld het bestuur van de Stichting Begrafenisfonds JVA en de Stichting Steun R.K. Begrafenisfonds J.V.A. Waar wordt gesproken over de rvt, wordt bedoeld de raad van toezicht van de Stichting Begrafenisfonds JVA.

**Velen waren vroeger – zoals dat heet – lid van het begrafenisfonds. Het fonds noemt hen deelnemers. Deelnemers die tot en met 31 december 2006 aangesloten waren bij het begrafenisfonds hebben op dit moment bij overlijden een aantal rechten. Het betreft een korting* op de grafrechten voor begraven op de begraafplaats bij de Sint Vincentiuskerk en opbaren in het Mirakel.

BEGRAAFPLAATS VOLENDAM
Het aantal crematies is de laatste jaren in Volendam fors gestegen (35-40%). Landelijk geldt dat al voor twee op elke drie overledenen. Naar verwachting zal Volendam dat landelijke beeld volgen. Het is moeilijk in te schatten in welk tempo dat gaat gebeuren. Door de gestage toename van de bevolking en in het bijzonder door de relatief sterkere toename van het aantal ouderen zal het jaarlijks aantal overledenen in Volendam toenemen, maar het aantal begrafenissen daarbij in verhouding verder achterblijven. Daardoor is de capaciteit van de huidige begraafplaats, bij bestendiging van de plaatselijke begraafpraktijk, groter dan in de toekomst nodig. Maar tevens staan door het achterblijven van het aantal begrafenissen de inkomsten uit grafrechten onder druk, terwijl de kosten voor professioneel gebruik en onderhoud naar verwachting boven inflatie blijven stijgen.

De organisatie van het begrafenisfonds bestaat uit vrijwilligers, maar de continuïteit daarvan staat door de vereiste professionaliteit en taakzwaarte van het beheer sterk onder druk. Het aannemen van betaalde krachten is door het fonds financieel niet op te brengen. Bij het beheer van de begraafplaats gaat het om gekwalificeerde werkzaamheden die door professionals moeten worden verricht en die noodzaken tot een 24/7 uitvoering, borging en garantie. Voor de organisatie betekent dit dat de borging en garantie van de werkzaamheden op het gewenste niveau niet langer is te garanderen. In 2019 is daarom besloten het feitelijk beheer van de begraafplaats te laten uitvoeren door Vreeker Uitvaartservice BV.

Om de risico’s zoals hiervoor genoemd verder te beperken heeft het bestuur aan de gemeente meegedeeld dat het fonds het beheer en het onderhoud van de begraafplaats aan de gemeente wil overdragen. Kerkbestuur en bisdom zijn het hiermee eens. Met de gemeente vindt over dit voornemen intensief overleg plaats. Van de verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

UITVAARTCENTRUM HET MIRAKEL
Bij het beheer van het Mirakel gaat het eveneens om gekwalificeerde werkzaamheden die door professionals moeten worden verricht en die noodzaken tot een 24/7 uitvoering, borging en garantie. Het fonds is daarom voornemens de bestaande huurovereenkomst met de belangrijkste gebruiker van het Mirakel: Nicodemus BV, aan te passen. Het speelt pas als er volledige duidelijkheid/toestemming is van bisdom en kerkbestuur over alle voorgenomen wijzigingen en ook met de gemeente een akkoord is bereikt over de begraafplaats.

Kijk voor meer actuele info over o.a. tarieven en ruimen op www.begrafenisfondsvolendam.nl

Bestuur Begrafenisfonds
Nico Karhof
Jim Smit
Kees Veerman
Cees de Wit

|Doorsturen

Uw reactie