Algemeen

Bij een forse verbouwing is het raadzaam om dit meteen toekomstbestendig te doen

Stapsgewijs samen toewerken naar een gasvrij Nederland in 2050

Het zijn roerige tijden in de energiewereld. Door het klimaatakkoord in 2018 en de Klimaatwet staat Nederland voor een opgave van 50% reductie van de energie in 2030 en 0% Co2-uitstoot in 2050 om te komen tot een duurzame samenleving. Ook de gemeente Edam-Volendam zal op dit terrein stappen moeten zetten om aan de eisen van het klimaatakkoord te voldoen. Zodoende is door onze gemeente eerder al besloten dat nieuwbouw verplicht aardgasvrij gerealiseerd moet gaan worden. Bij vervangende woningbouw dient eveneens een warmtepomp geïnstalleerd te worden, aardgasvrije verwarming en eventueel plaatsing van zonnepanelen voor het verkrijgen van groene energie. Voor wethouder Wim Runderkamp en Jeroen Besseling (beleidsmedewerker Duurzaamheid) staat er dus veel op de rol om de stappen te doorlopen van de energietransitie. Met hen gingen we in gesprek over de energie-strategie binnen de gemeente. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de haalbaarheid en betaalbaarheid van alle plannen wil de gemeente weloverwogen en zorgvuldig de route naar een aardgasvrije gemeente in kaart brengen.
Door Pius Schilder

Van fossiel naar duurzaam
Donderdag 17 januari was er een informatieavond over de Energie-transitie en het klimaatakkoord voor de leden van de gemeenteraad. Hier werd door Jeroen Besseling uitleg gegeven over de stappen die wij als gemeente moeten nemen om te komen tot een duurzame samenleving. Dat kan de gemeente natuurlijk niet alleen, dat zal samen met de burgers, het bedrijfsleven en instanties moeten gebeuren. Wethouder Wim Runderkamp: “Als gemeente willen we iedereen hierin betrekken. Wij volgen de landelijke trend om in 2050 de samenleving duurzaam ingericht te krijgen. We sluiten hierbij aan bij de landelijke doelstelling en normen. Daarbij krijgen we de vraag voorgelegd: Hoe gaan jullie het doen? Nederlandse gemeenten zijn verplicht te werken aan een Regionale Energie Strategie (RES) en Transitie Visie Warmte (TVW). Daarover hebben we de Raad meer informatie gegeven en de stappen toegelicht. In de loop van dit jaar komt er meer duidelijkheid over wat dit voor een ieder gaat betekenen. Door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn op voorhand een aantal voorwaarden gesteld: De energietransitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast zullen gemeenten lokale bevoegdheden moeten krijgen en er zullen tegemoetkomingen moeten komen om dit alles te realiseren. Momenteel worden alle plannen uit het Klimaatakkoord doorgerekend. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten hiervan”.

‘Wij streven naar een
wijkgerichte aanpak’

Binnen Nederland worden er 30 regionale energie strategieën opgesteld voor evenveel regio’s en deelregio’s. Voor onze regio Zaanstreek-Waterland is Bureau Overmorgen aangesteld als adviseur. Er zal intensief samen moeten worden gewerkt met andere gemeenten, netbeheerders, maatschappelijke partners en actieve bewoners. Periodiek dienen de plannen te worden bijgesteld en geactualiseerd. Gemeenteraden hebben een nadrukkelijke rol in de volgorde en snelheid van de aanpak van wijken en hoe we die van welk soort duurzame energie gaan voorzien. Uiteindelijk zal de uitvoering van deze plannen geborgd moeten worden in de omgevingsvisie. De eindstreep ligt hierbij op 2050. “Dat lijkt ver, maar het wordt nog een hele klus om dat te halen,” vervolgt wethouder Runderkamp. “In onze gemeente hebben we al bepaald, dat nieuwbouw verplicht aardgasvrij moet zijn. We zullen vervolgens met wijken aan de slag moeten gaan om deze van aardgas af te helpen. Er zijn zeker kansen om voor 2030 bepaalde wijken aardgasvrij te krijgen. Sommige woningen zijn al goed geïsoleerd, wat kan resulteren in een gemakkelijke overstap. Er zijn echter meer factoren van invloed. Zo zijn er in Purmerend bijvoorbeeld wijken naar voren gehaald waar ook het riool vervangen moest worden. Dan kan er tegelijkertijd ook een aansluiting voor Stadsverwarming aangelegd worden. Aangezien wij in Edam-Volendam geen Stadsverwarming hebben, zullen we naar andere oplossingen moeten kijken. Dit zullen we stapsgewijs gaan voorbereiden. Voor mensen die aan de vooravond staan van een flinke verbouwing is het raadzaam om nu al na te denken over isoleren en het nemen van toekomstbestendige maatregelen. Bij de mensen moet het besef doordringen dat we stapsgewijs naar een duurzame samenleving toe moeten. Bewustwording is noodzakelijk. Met elkaar moeten we maatschappelijk draagvlak vinden voor decentrale, lokale opwekking. Dat zal zeker voor de nodige discussie zorgen. Het gaat niet alleen de gemeente en burgers, maar ook bedrijven en andere spelers raken om dit in 30 jaar te organiseren. Dit gaat geld kosten voor iedereen. De woningcorporaties zullen hierbij een voortrekkersrol moeten vervullen. Met de woningcorporaties zijn reeds afspraken gemaakt dat in 2020 de woningen gemiddeld aan energielabel B moeten voldoen. De binnen onze gemeente actieve corporaties liggen op schema. De piketpaaltjes zijn al uitgezet en stapje voor stapje gaan we daar naar toewerken”.
Geen subsidies op zonnepanelen
In het verleden werden door de gemeente subsidies verstrekt op energiebesparende voorzieningen, zoals zonnepanelen. Wethouder Runderkamp meldt dat er hierop geen subsidies meer gegeven worden. “Zonnepanelen gaan lang mee. In 7,5 jaar heb je de investering al terugverdiend, terwijl ze 20 jaar meegaan. Vandaar dat de overheid dit niet meer gaat subsidiëren. Zonnepanelen kunnen desnoods met een duurzaamheidslening afbetaald worden, dus met wat je bespaard. Er komen steeds weer nieuwe innovatieve ideeën om energie te besparen. De ondernemers spelen hierop in. Deze isolerende en duurzame investeringen betalen zichzelf terug”.
www.duurzaambouwloket.nl
Jeroen Besseling haakt hier op in: ,,Het afgelopen jaar heeft voor de gemeente Edam-Volendam in het teken gestaan van interne en externe bewustwording van het duurzaamheidsvraagstuk. Inmiddels is een start gemaakt met de verduurzaming van de eigen organisatie en zijn projecten georganiseerd om burgers te informeren en motiveren om energiebesparende maatregelen te ondernemen binnen de eigen woning. Speciale aandacht is hierbij besteedt aan de verduurzaming van sportclubs en oudere (monumentale) gebouwen binnen onze gemeente. In dit kader vervult het energieloket ‘Duurzaam Bouwloket’ een spilfunctie als onafhankelijk regionaal adviesbureau voor energiebesparing en verduurzaming. 2019 zal in het teken staan van het vormgeven van de energietransitie. De stappen uit het Klimaatakkoord dienen een afgewogen stappenplan op te leveren op weg naar een duurzame samenleving. Waar mogelijk en noodzakelijk zal aanvullend onderzoek worden verricht naar de potentie en inzetbaarheid van alternatieve warmtebronnen (zoals geothermie en aquathermie). Duurzaamheid is echter niet een taak voor de gemeente alleen. Om de nationale ambities vorm te geven en de eigen doelen uit de in 2017 vastgestelde Duurzaamheidsagenda na te streven willen wij graag samenwerken met alle belanghebbenden. De gemeente wil zich hierbij opstellen als verbinder en facilitator van allerlei verschillende duurzame initiatieven.”Energiebesparingsladder van de Woonbond
Met energie (en kosten) besparen kan men direct beginnen. Op internet wemelt het van de praktische tips en stappenplannen tot energiebesparing en verduurzaming. Naast de website van Duurzaam Bouwloket is op de site van de Woonbond een praktische handleiding te vinden met tips waarmee men jaarlijks fikse bedragen kan uitsparen.
Enkele voorbeelden (gebaseerd op een gemiddelde rijtjeswoning):
€ 60,--: Apparaten echt uitzetten (niet op stand-by)
€ 60,--: Boiler op 60ºC zetten
€ 50,--: Tweede koelkast weg
€ 30,--: Minder was in de droger
€ 25,--: Korter douchen
€ 20,--: Precies genoeg water koken
€ 20,--: Kleding wassen op 40ºC
€ 25,--: Vaatwasser op Eco-programma
€ 140,--: Niet thuis? Thermostaat op 15ºC
€ 80,--: Thermostaat één graad lager
€ 80,--: Verwarm je slaapkamer niet
€ 20,--: Thermostaat eerder lager (1 uur voor bedtijd)
€ 20,--: Laat de radiator vrij staan
€ 50,--: Naden en kieren afdichten
€ 50,--: Waterbesparende douchekop
€ 30,--: Energiezuinige lampen
(De Energiebesparingsladder is te vinden op de website van de woonbond: www.woonbond.nl)

|Doorsturen

Uw reactie