Algemeen

Doel: Stimuleren cultuurdeelname ouderen en zo vereenzaming tegengaan

Kick Off van Kunst- en Cultuurproject “Oude Meesters in Edam-Volendam”

Onze gemeente wordt een “Age Friendly Cultural City” met het project “Oude Meesters in Edam-Volendam”. In PX vond woensdagmiddag de Kick Off plaats van dit project, waarvoor vertegenwoordigers van cultuur en kunst en afgevaardigden van diverse (sport)verenigingen, clubs, organisaties en stichtingen waren uitgenodigd. Na een korte introductie door Jera van Gelder (directeur CBW) werden door Sijmen Tol (namens het Roosvenster) twee gedichten voorgedragen en was er een toespraak van wethouder Vincent Tuijp. “We worden met z’n allen ouder. De vergrijzing is een van de grootste uitdagingen op dit moment. Vorig jaar is de Cultuurnota 2018-2022 in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door de raad aangenomen. Deze is bedoeld om tot een betrokken samenleving te komen. De burger neemt zelf de regie en de overheid stimuleert. Het is heilzaam en verstandig om dit soort projecten goed te verduurzamen. Ik ben blij dat het projectplan “Oude Meesters” van het CBW er nu gekomen is. Door het Fonds Cultuurparticipatie is een subsidie van 40.000 euro toegezegd en dit bedrag is door de gemeente verdubbeld. Ik wens de makers en meemakers heel veel succes”, sprak de wethouder. Aan de hand van een powerpointpresentatie gaf Jera van Gelder uitleg over het project “Oude Meesters in Edam-Volendam” en werd de projectleidster Anke Kusters-Steinmann voorgesteld, die als contactpersoon tussen de gemeente en het CBW is aangesteld. Bij haar kan men terecht voor ideeën, activiteiten en partnerschappen met betrekking tot dit ambitieuze project.
Door Pius Schilder

Achtergrondinformatie over het project Oude Meesters
De gemeente Edam-Volendam wordt een AGE FRIENDLY CULTURAL CITY met het project Oude Meesters. Dit is een landelijke regeling waar verschillende gemeenten ons al in voor zijn gegaan.
Het project Oude Meesters is een project waarin de gemeente en het CBW meer deelname aan kunst en cultuur door 60-plussers in onze gemeente willen stimuleren. Met het project ‘Oude meesters’ willen zij op een vernieuwende en uitdagende manier senioren betrekken bij en mee laten doen aan kunst en cultuur met alle positieve effecten die hier bij horen. De vergrijzing is immers één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Ook de gemeente Edam-Volendam heeft te maken met de grijze druk. Cultuurdeelname kan ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen en vereenzaming tegen te gaan. Uit een enquête is gebleken dat in onze gemeente 40% van de ouderen aangeeft eenzaam te zijn. Kunst en cultuur is een middel om kwetsbare inwoners te stimuleren zo lang mogelijk mee te laten doen, zich te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij.
De doelgroep van 60+ is onder te verdelen in drie categorieën:
• Robuuste ouderen;
• Kwetsbare ouderen (met een fysieke beperking);
• Zorg-intensieve ouderen
Het streven is om alle categorieën te betrekken in dit project. Omdat de gemeente Edam-Volendam zeer uitgestrekt is en meerdere dorpskernen (11) kent, zal in elke dorpskern een deelproject plaatsvinden. Hiermee worden zoveel mogelijk ouderen bereikt.
Bij het project wordt uitgegaan van 3 groepen makers van cultuur:
• Makers: makers maken cultuur, als professional of als amateur;
• (Mee)Makers: wie maakt het mee? Senioren! Deze doelgroep is zelf ook maker;
• Mogelijk Makers: gemeente, fondsen, podia, facilitators.
Eenzaamheid voorkomen
De gemeente kent een grote verscheidenheid aan culturele (amateur)verenigingen. Deze worden betrokken als Maker bij het project. Deze worden gematcht met professionele makers, zodat een blijvende kwalitatieve impuls inbedding krijgt in de gemeente. Senioren worden hierbij zoveel mogelijk als maker betrokken. Dit kan ook voor de vereniging een nieuwe impuls betekenen.
Voor de meer kwetsbare en zorg-intensieve ouderen is het streven om ook deze groep als maker te laten participeren. Daarnaast is ontmoeting bij deze groep een belangrijk doel, ook om eenzaamheid te voorkomen.
In elke dorpskern zal een kunstdiscipline centraal staan; Dit wordt ingevuld door verschillende werkvormen. Soms gaat het om een reeks workshops, soms om een cursus, een route of een markt. Soms is dit een training voor een vereniging. Dit is afhankelijk van de kunstvorm en de professionals en sluit aan bij de plaatselijke culturele infrastructuur. Onze gemeente kent een rijke muzikale geschiedenis en veel verenigingen richten zich hier op. Om die reden is muziek een kunstvorm die vaker terugkeert in de deelprojecten. Zoveel mogelijk (soorten) ouderen krijgen een kans om mee te doen in de deelprojecten.
Deelprojecten
Van 1 april 2019-mei 2020 worden, samen met alle groepen (makers, mee-makers, mogelijk makers, culturele verenigingen en zorg en welzijn) de deelprojecten nader vormgegeven. De inbreng is namelijk belangrijk om na afloop de inbedding te kunnen garanderen.
Wel zijn er al 9 deelprojecten vastgesteld:
• Muziek door Oud en Jong
• Botters en Oude verhalen (met o.a. vaartochten met de kwakken, waarna de senioren hierover oude verhalen kunnen vertellen)
• Meesterlijke kunst dichtbij (bijv. vanuit musea vertellen over diverse kunstprojecten)
• Circusavontuur (waarvoor in PX lessen worden gegeven) en valpreventie
• Samen Zingen (eventueel nieuwe koren oprichten of samenwerking met de bestaande koren)
• Oude Meesters in beweging
• Stop Motion (een communicatie-bus waarin de senioren zelf films kunnen maken)
• Song Writing
• Kunstroute voor en door Oude Meesters (door de hele gemeente).
Bij de projecten wordt aandacht besteed aan intergenerationeel werken, dus combinaties van leeftijdsgroepen waarbij uitwisseling plaatsvindt. De gemeente kent ruim 9.000 senioren van 60+. Dit aantal zal de komende jaren sterk groeien. Met dit project is het streven om in eerste instantie 40% van de doelgroep te bereiken, door middel van de deelprojecten en het eindfestival.
Groot lokaal Festival Oude Meesters juni 2020
Alle deelprojecten/workshops/cursussen zullen uitmonden in een groot lokaal festival in juni 2020 waar alle makers en mee-makers de resultaten zullen presenteren in verschillende vormen. Tijdens het festival worden weer nieuwe potentiële meemakers bereikt, zodat ook na de projectperiode de mooie dingen die tot stand zijn gekomen bewaard blijven.
Tijdens de Kick Off werden de plannen rond het project “Oude Meesters” ontvouwd en zijn meteen de eerste contacten gelegd met de projectleidster Anke Kusters-Steinmann. De plannen zijn nog niet omkaderd en kunnen nog volop aangepast en uitgebreid worden. Het proces is nu op gang gekomen. “We beginnen met een inventarisatie van wat er al is. Daar gaan we op aansluiten en/of versterken. Veel activiteiten kunnen we al koppelen aan bestaande evenementen van verenigingen, dorpsraden en clubs. Ik zie er heel veel kansen in. Het proces komt nu op gang”, vertelde Jera van Gelder. Hier vulde wethouder Vincent Tuijp op aan: “Voor het verkrijgen van de subsidie zijn de contouren van het project aangegeven. Er zijn nog talloze andere mogelijkheden. Ideeën zijn van harte welkom. We staan te trappelen om van start te gaan. Doe er uw voordeel mee. Zo krijgen we meer vrijwilligers of professionaliteit. Het is ook de bedoeling om het netwerk te versterken, zodat iedereen er blijer, vitaler en leuker van wordt. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Het moet blijvend zijn en geïntegreerd in de samenleving”.
“Oude Meesters in Edam-Volendam” is nu van start gegaan. Om dit project te laten slagen is de inzet van allen hard nodig. Samen zullen we dus de schouders eronder moeten zetten. Over de (nieuw) op te zetten activiteiten zal er de komende tijd ongetwijfeld meer informatie komen.

|Doorsturen

Uw reactie