Algemeen

‘We horen graag de stem van jongeren en hun ouders’

Dat is de belangrijkste oproep van Johan Molenaar aan ouders, kinderen en organisaties die met jongeren tot 18 jaar te maken hebben. Tegenover mij zit Johan Molenaar, in het dagelijkse leven operationeel manager van Sport-Koepel. Vorig jaar heeft hij als vrijwilliger, op persoonlijke titel, het voorzitterschap van de Jeugdraad van Hein Nieuweboer overgenomen. Sindsdien is hij samen met andere leden van de Jeugdraad een belangrijke adviseur van de gemeente Edam-Volendam bij de ontwikkeling van beleid op het gebied van jeugd in de breedste zin van het woord. De Jeugdraad bestaat momenteel uit een mix van jonge en oude enthousiastelingen die affiniteit hebben met de doelgroep jeugd. Waar de Jeugdraad nu staat is mede te danken aan de inzet van o.a. Hein Nieuweboer, Johan de Wit, Susanne Sombroek, Cynthia Schoorl en Yvonne Nieuweboer. Zij zijn vanaf 2016 tot eind vorig jaar actief geweest als lid van de Jeugdraad.

De Jeugdraad maakt samen met de WMO-, Participatie- en Seniorenraad deel uit van de Koepel Sociaal Domein (KSD). De KSD adviseert het college en/of de gemeenteraad over de sociale onderwerpen van het gemeentelijke beleid. Daarnaast kan de Koepel het college en/of de gemeenteraad ongevraagd adviseren over signalen vanuit de samenleving. De KSD en de onderliggende raden zijn door de overdracht van zorgtaken naar de gemeente, eind 2016 opgericht. Het wordt tijd om eens te horen hoe en óf het nieuwe model werkt en wat er aan kan worden verbeterd.
Johan, waarover adviseert de Jeugdraad?
“De Jeugdraad adviseert de gemeente op 4 herkenbare gebieden:
Jeugd & Participatie
• Hulp bieden aan jongeren met een beperking met het zoeken van werk en zo nodig het aanvragen van bijstand.
• Ondersteunen van jongeren bij het zoeken naar werk.
Jeugd & Onderwijs
• Jeugdplan en onderwijs-ondersteuningsplan
• Beschutte banen
• Huisvesting
• Leerlingenvervoer
• Verzuim van leerlingen
• Voor- en vroegschoolse educatie
• Vluchtelingen en asielzoekers
Jeugd & Veiligheid
• De sociale veiligheid in en om de school en de wijk.
• De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
• Hulp aan jongeren die strafbare feiten plegen of strafrechtelijk dreigen te ontsporen.
• Het opsporen van loverboyproblematiek.
Jeugd & Welzijn en Gezondheid
• Bewaken dat iedere jongere de zorg krijgt, die nodig is en dat die zorg op tijd en op maat geleverd wordt
• Zorgen dat er specifieke aandacht geschonken wordt aan de ondersteuning van mantelzorgers en de cliëntondersteuning
• Signaleren van klachten over de uitvoering en zo nodig daarover advies uitbrengen aan college en/of Raad
• Zorgdragen voor niet medische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar.
De gemeente kan geen beleid en regels maken zonder informatie en terugkoppeling vanuit de samenleving en organisaties die met jeugd werken. Daarom vraagt de gemeente o.a. de Jeugdraad daarvoor om advies.”
Hoe weet je als Jeugdraad wat er speelt onder jongeren en bij hun ouders?
“Zonder een betrouwbare input is dat onmogelijk. We zijn zelf jong en werken vanuit onze achtergronden op verschillende terreinen met jongeren. Daarom horen en zien we veel. Daarnaast hebben we allemaal ons eigen netwerk die we regelmatig bevragen. Toch zouden we graag, veel meer dan nu nog het geval is, van ouders, kinderen en instellingen willen horen waar zij zelf tegen aanlopen. Het gaat hierbij niet om een individueel probleem maar om breed gevoelde knelpunten die met aanpassing van beleid zouden kunnen worden opgelost”.
Wat zijn jullie belangrijkste bijdragen van de afgelopen twee jaren?
“Onze meest in het oog springende bijdrage is de “prikkelarme Kermis” die vorig jaar bij wijze van proef is ingevoerd. Tijdens een tijdslot draaien de attracties met minder geluid en lichtflitsen. Kinderen die daarvoor overgevoelig zijn, kunnen zo ook van de kermis genieten. Dat was een groot succes. We krijgen zelfs positieve geluiden van oma’s en opa’s die wat minder kabaal ook heel plezierig vinden. Op basis van positieve reacties hebben we de gemeente de overweging meegegeven om de “prikkelarme kermis” uit te breiden naar de Edammer Kermis. Een ander punt waarover we hebben geadviseerd is kindgericht armoedebeleid en van daaruit is de regeling “Kansen voor alle kinderen” ontstaan. Wat we belangrijk vinden is dat alle kinderen – ook wanneer daar geen geld voor is – kunnen lid worden van de verenigingen waar ze graag aan zouden willen deelnemen. Naast deze grotere trajecten hebben we de gemeente bijvoorbeeld ook geadviseerd om:
• meer begeleide beweging in te voeren tijdens (speelkwartier) en na school.
• Kindgerichte therapie aan te bieden aan kinderen die thuiszitten vanwege sociaal/emotionele redenen of psychische problemen.
• Mogelijkheid te onderzoeken voor het creëren van een eigen hangplek voor de jeugd d.m.v. bijvoorbeeld verbouwde containers.
• Het voorkomen van dure specialistische zorg door het inschakelen van kleine, lokaal opererende zorgaanbieders. Veel ouders stellen hun hulpvraag uit omdat zij niet meteen geconfronteerd willen worden met de grote zorgorganisaties die vaak gelijk een diagnose stelt. Bij een kleinschalige begeleiding voelen kwetsbare kinderen zich vaak op hun gemak en kan door een kleinschalige begeleiding al veel verbetering worden bereikt.
Hoe kunnen ouders, jongeren en instanties jullie bereiken?
“We hebben een facebookpagina: https://www.facebook.com/JeugdraadEdamVolendam/ waar je een bericht kunt plaatsen of via de chatfunctie een bericht kunt sturen. Ook kun je mailen naar het mailadres van de Koepel Sociaal Domein: info@ksd-edam-volendam.nl ter attentie van de Jeugdraad en natuurlijk kun je een van de leden van de Jeugdraad aanspreken:
• Giel Oudejans (werkzaam als consulent bij Sport-Koepel en bij KDV Purmerend)
• Marian Plat (werkzaam als zelfstandige en gespecialiseerd in hoogbegaafdheid)
• Cynthia Bleeker (werkzaam als jeugd-/jongerenwerker bij het Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam)
• Rosanne Silven (werkzaam als juriste bij Smit & Smit Advocaten en gespecialiseerd in familierecht)
• Rosalie Knuvelder (werkzaam als zelfstandige en als vrijwilliger betrokken bij Moedige Moeders)
• Thijs Schilder (werkzaam in de horeca en op dit moment afstuderend aan het Don Bosco College)
• Rosanne Snoek (op dit moment afstuderend aan de PABO en loopt haar eindstage bij de Springplank)

|Doorsturen

Uw reactie