't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

Initiatiefnemers van woningen voor jongeren met beperking willen de palen wel de grond in kijken

‘Mijn hart zegt: het gaat er komen’

Tuurlijk, het gaat ook om geld, maar het gaat vooral om mensen. Om jong-volwassenen met een meervoudige handicap, die behoefte hebben aan 24 uurs-zorg en begeleiding. Om die groep een menswaardig bestaan te geven, is dat eerste noodzakelijk. Eind november 2016 deelden Jan Tol (nonnie) en Seline Wesselsz namens de Stichting CarMar hun wens in de Nivo: de komst van een kleinschalige woonvoorziening voor zestien jong-volwassenen in de Broeckgouw. Vele mensen lieten sindsdien hun hart spreken en de palen zijn onderweg, maar voordat ze de grond in kunnen, is er nog geld nodig. Via een obligatielening (van 250 euro per stuk) hoopt de stichting het laatste zetje te kunnen geven, zodat op 31 maart het startsein kan worden gegeven voor het begin van de realisatie. Het is nog één miljoen samen doen.

Het hart is er vol van. De talrijke bijzondere gebaren die de stichting sinds het Nivo-verhaal ten deel vielen, raken Jan Tol tot op de dag van vandaag, zo wordt duidelijk als hij er emotioneel over vertelt. Het gaat ook niet over een gewoon project. Het zou betekenen dat in Volendam iets verrijst wat uniek wordt, tussen ’s lands zorginstellingen. In een tijd dat er in ons zorgsysteem géén tijd, ruimte en geld is voor aandacht op maat, wil CarMar dat doorbreken door een huis te realiseren met extra voorzieningen, waar mensen met een verstandelijke en/of visuele beperking zich écht thuis voelen en naar eigen wens kunnen leren, leven en wonen. ‘Ik pas niet in een hokje, maar zoek wel een plekje’, is de treffende tekst die in de prospectus bij Seline’s meervoudig gehandicapte dochter Marleen staat.

‘Allerlei mensen, bedrijven en de gemeente
denken mee in de geest van het project’

Jan: ,,Het eerste Nivo-verhaal heeft veel losgemaakt. Heel veel mensen belden in de trant van: ‘Hey Nonnie, zet mij er maar op, hoor’. Die tekenden een meerjarige giftovereenkomst. Inmiddels zijn er circa 50 bedrijven en particulieren die ons de aankomende jaren willen ondersteunen en het is de intentie om te komen tot een CarMar Club van 100. Daarnaast waren er allerlei prachtige gebaren. Een bedrijf als KBK dat bij de bouw van het nieuwe pand geen cadeaus vroeg, maar een bijdrage voor ons pand. Daar kwam een behoorlijk bedrag uit. Dat verwacht je allemaal niet. Zo hebben we op verschillende manieren giften gekregen.”
,,Er lag inmiddels een intentie-overeenkomst met de gemeente, waarin opgenomen werd dat we een jaar de gelegenheid kregen om aan te tonen dat er voldoende vraag is van toekomstige bewoners. Die mensen meldden zich al snel aan. Maar het is niet de bedoeling dat zij gaan participeren in het bij elkaar brengen van de financiële middelen. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht afkomst, met zijn of haar uitkering daar kan gaan wonen. Dan moet je het niet exclusief gaan maken, voor alleen mensen die het wel kunnen betalen. Wij faciliteren vervolgens. De stichting is geen zorginstelling, met andere woorden de jonge bewoners kopen gezamenlijk de zorg in bij de zorgaanbieder.”
,,We hebben een bouwteam geformeerd. Met daarin mensen van Van den Hogen Bouw en TBEZA- Architecten. Partijen als Smit Elektra en Lou Buijs zijn er vervolgens bij betrokken, bedrijven die allemaal hebben meegedacht in de geest van het project. We zijn op bezoek geweest bij een vergelijkbaar huis in Purmerend. Ons CarMar-huis moest voldoen aan het beeldkwaliteitsplan van de Broeckgouw. Vanuit die insteek zijn we verder gegaan met tekenen. We kregen van de gemeente, die goed met ons meedenkt, de vraag: stel dat jullie het financieel niet meer kunnen bedruipen, dan is het wel een bijzonder pand, om er nog iets anders mee te kunnen doen? Maar bouwkundig wordt het zo ingericht dat we eenvoudig van zestien appartementen naar acht kunnen gaan, met daarbij drie penthouses, waardoor het zijn waarde behoudt.”
,,En een interessante ontwikkeling is dat de dagbesteding voor de bewoners kan plaatsvinden op de ruime bovenverdieping. Daarnaast kunnen ook andere groepen zoals bv. ’t Nest of Stichting Invident hiervan eventueel gebruik maken. Wij hebben het bestuur van het CBW geïnformeerd over de mogelijkheden van deze ruimte.”
,,Na het laten landen van het idee om het hier in Volendam te willen bouwen, kwam er ook enthousiasme los bij veel mensen die op een andere manier iets zeggen te willen bijdragen. Daarom moet zo’n voorziening ook hier komen, want Volendam heeft een rijkdom aan vrijwilligers. ‘Dat zou een mooi klusje zijn voor mij, als gastvrouw daar rondlopen en de mensen helpen’, hoor je dan.”

‘Je wilt dat de palen de grond in gaan,
maar we komen nog een paar centen tekort’

,,Nu zijn we zo ver, alles is op de rit, dus wil je starten. De palen moeten de grond in. Onze intentie-overeenkomst liep twee maanden geleden af, maar de bouwoffertes blijven tot 31 maart geldig. Dan zouden we echt willen beginnen, maar we komen nog een paar centen tekort.”
,,De status is dat de tekeningen zijn goedgekeurd, de omgevingsvergunning is bijna verleend en de bank is akkoord met het verstrekken van de lening. We hebben een bouwsom van 4,2 miljoen. We kunnen 2,5 miljoen lenen van de bank, kunnen 7 ton zelf inbrengen, dus we komen nog een miljoen tekort. Dat is best nog een hoop geld, als je het zo zegt. Er is besloten om een obligatielening uit te schrijven. Op mijn verzoek heeft het bestuur van de stichting besloten om het in 4000 stukjes van 250 euro te doen. Dan kan iedereen die ons een warm hart toedraagt, participeren. Ik heb vanaf het begin gezegd tegen het bestuur: ik ga niet bedelen. Maar op een gegeven moment zullen we wel moeten.”
Seline: ,,We zijn dwars tegen de stroom ingegaan. Normaal gesproken maak je eerst alles rond en dan ga je naar de tekentafel. Wij zijn daar juist mee begonnen. We moesten door, als we het niet zo hadden gedaan, maar via het normale tijdspad, zou het pas 2022 worden.”
Ook ‘de moeder van’ spreekt uit haar hart: ,,Je wilt de ouders bij de stichting betrekken, dus er zal straks een groepje ouders aanschuiven bij de sollicitatiegesprekken van de zorgmedewerkers , er komt een groepje ouders dat mee gaat helpen met organiseren. Dan krijg je ook in dat opzicht een samenspel. En je bent dan ook dicht bij je kind. Het is een kleinschalig ouderinitiatief, maar je wilt het wel stabiel neerzetten. Zodat het niet afhangt van één ouder of één grote financier. Het moet altijd kunnen doorgaan, niet omvallen als iemand zich terugtrekt.”
,,Je hebt een straks een gedegen bestuur, de groep ouders, de medewerkers van de zorginstelling en de bewoners. Het moet ook klikken tussen die bewoners. We hebben inmiddels twee basisgroepen gevormd, met beneden de intensievere zorg en boven de minder intensieve zorg. Er is sprake van leeftijdsverschil en niveauverschil, qua beperking. Samen met de professionals probeer je het zo goed mogelijk neer te zetten.”
Ze spreekt eigenlijk alsof de toekomst al het nu is. ,,De ouders vragen uiteraard regelmatig: ‘gaat het er nog komen?’ Mijn hart zegt: het gaat er komen!”
Stichting CarMar
Slenkstraat 66
1441 MS Purmerend
Tel: 0299- 41 80 80
Email: info@stichtingcarmar.nl
www.stichtingcarmar.nl

Prospectus voorwaarden
Voorwaarden: 1,0 % obligatielening Stichting C A R M A R
Juridische structuur:
• Achtergestelde obligatielening. De verplichtingen van de Debiteur bij deze obligatielening zijn achtergesteld bij alle bestaande en toekomstige,al dan niet achtergestelde, andere verplichtingen van de Debiteur.
• Betaling van rente en aflossing, al dan niet door middel van uitloting, vindt slechts plaats indien en voor zover aan andere verplichtingen ten tijde van de betaling van rente en/of aflossing kan worden voldaan, zonder dat het nakomen van de andere verplichtingen daardoor in gevaar komt.
• Het nakomen van verplichtingen kan afhankelijk zijn van het verkrijgen van goedkeuring dan wel instemming van andere financiers van de Debiteur.
Debiteur:
• Stichting C A R M A R KvK-nummer 37147992
Participant of Obligatiehouder:
• De geregistreerde deelnemer in de obligatielening.
Duur:
• Tot en met 31 december 2043.
Boekjaar:
• Van 1 januari tot 31 december.
Participatiewaarde:
• € 250,00 per obligatie.
• De obligaties zijn vanaf 1 januari 2024 overdraagbaar doch zulks slechts aan één of meerdere andere Participanten en met toestemming bestuur Debiteur.
• De overdracht dient daarvoor, met vermelding van het obligatienummer en de Participant(en) aan wie wordt overgedragen,te worden medegedeeld aan de Debiteur.
• Overdracht van een of meerdere obligaties is niet meer mogelijk ten aanzien van die obligaties waarvan de Debiteur heeft medegedeeld dat die zullen worden afgelost.
Deelname:
• Vanaf 1 obligatie ad € 250,00.
Maximale omvang obligatielening:
• € 1.000.000,00. (één miljoen Euro).
• Totaal worden 4000 obligaties á € 250,00 uitgegeven.
Vaste rente:
• 1,0 % achteraf op jaarbasis.
• Uitkering vindt plaats binnen vijf maanden na het afloop van ieder boekjaar.
Aflossing:
• De Debiteur heeft het recht om de obligatielening geheel of gedeeltelijk af te lossen.
• Indien de Debiteur besluit tot gehele of gedeeltelijke aflossing zal er door loting worden bepaald welke obligatienummers afgelost worden.
• De Debiteur kan niet worden verplicht tot gehele of gedeeltelijk aflossing voor 1 januari 2024.
• De Debiteur verplicht zich vanaf 1 januari 2024 jaarlijks 5% van de nominale waarde van de uitstaande obligatielening af te lossen, door aflossing van een of meerdere obligaties.
• Obligatiehouders kunnen vanaf 1 januari 2024 jaarlijks aangeven of zij in aanmerking willen komen voor aflossing van hun obligatie. Indien zij aangeven nog niet voor aflossing in aanmerking te willen komen zal de Debiteur daarmede zoveel mogelijk rekening houden en streven naar aflossing van andere obligaties.
• De Debiteur behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor om alsdan toch af te lossen op de obligaties van de obligatiehouders die hebben aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor aflossing.
• Nadat obligatiehouders met betrekking tot de aflossing hun wensen te kennen hebben kunnen geven zal door loting worden bepaald welke obligaties, en op welke wijze, zal worden afgelost. De obligaties zullen worden genummerd van 1 t/m 4000.
Toepasselijk recht:
• Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de rechter van het arrondissement van de vestigingsplaats van de Debiteur.
Participantenoverleg:
• Het overleg tussen de Debiteur en de Participanten zal worden gehouden tijdens een feestelijk evenement waarop ook de loterij ter aflossing van de obligaties plaats zal vinden.
• Op initiatief van de Debiteur dan wel op initiatief van het aantal Participanten dat tenminste 10% van het bedrag van de ten tijde van het verzoek resterende lening vertegenwoordigt, kan er vaker een overleg plaatsvinden.

Foto:  CarMar Jan Tol en Seline Wesselsz.

 

|Doorsturen

Uw reactie